هنويی:قلع برانكو و لمحمديگ از من بهترند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امير هنويیقلع در هترينتاز هبندیرتب اعلام شده از حيث كســب امتياز همچنان در صدر مربيان ايرانی قرار دارد. شايد اين بهترين خبری باشد كه امير هنويیقلع در سال 95 دريافت كرد. او سال سختی را با تراكتورسازان پشت سر گذاشت و از اواســط فصل با محروميتی مواجه شد كه قطعا برايش سنگين بود اما با اين وجود سرخپوشــان تبريزی خود را در رده دوم جدول حفظ كردند. امير هنوييقلع ســرمربي تراكتورســازي تبريز درباره اين اتفاقات و ســالی كه سپری شد، هايصحبت جالبي دارد. سال 95 سال سختی برای امير هنويیقلع بود؟

ابتدا بايد پيشــاپيش سال 96 و نوروز باستانی را به مردم خوب كشــورمان تبريك بگويم. عده ای در سال گذشــته كنار ما بودند و حالا نيستند كه اميدوارم روحشــان شاد باشد. در سال 95 تيم خوبی را بستيم اما وسط فصل اتفاقاتی رخ داد كه ناخواســته بود. بــه قول يكی از دوســتانم ماشينی داشــتيم كه يكی از خهايشچر را پنچر كردند و گفتند برو و با آن مسابقه بده اما حقيقت اين است وقتی يكی از هاچرخ پنچر شود، ديگر یتوانيدنم مسابقه را آنطور كه بايد برگزار كنيد. چهار بازيكن كه روی آنها حساب باز كرده بودم، نتوانستند با تراكتورسازی ادامه دهند. از سويی سروش هم جدا شد تا تمام اينها باعث شود شرايط آنطور كه یخواستيمم پيش نرود. با همه اين اتفاقات اميدمان به خداست و هنوز نااميد نشديم.

در هترينتاز بندیرده كه منتشر شد شما همچنان در صدر مربيان ايرانی قرار داريد.

بــرای اين جايــگاه خدا را شــاكرم اما فكر یكنــمم برانكو و محمدیگل از من بهتر هســتند. البته توانــمنمی بگويم از اين اتفاق خوشحال نيســتم. در اين لهاســا از همه یامتواناي استفاده نكردم و بيشتر یامانرژ صرف مسائلی شد كه نبايد پيش آمد.می

شــما رســتورانی داريد كه تعداد زيادی از مردم به آنجا آيندمی و در طول ســال سهایعك زيادی از شما همراه آنها منتشر یشود.م در كل در سالی كه گذشت هایصحبت زيادی درباره رستوران شما پيش آمد.

ابتــدا بگويم صاحب آن رســتوران يكی از رفقای من اســت و خودم در خيابان ولنجك رســتوران دارم. در واقع در آن رستوران يك دفتر هست كه وقتی به تهران آيممی كارهايم را آنجا انجام دهم.می با اين حال بايد بگويم مردم خيلی به من لطف دارند و هميشــه ممنون آنها هستم. یهاخيل یخواســتندم من را بزنند اما حالا هرجا یروم،م در معابر عمومی و نهاخيابا یبينــمم ميان مردم مقبوليت دارم. اين برايم از همه چيز ترمهم است چون نشان یدهدم راهی را كه انتخاب هام،كرد راه درستی بوده.

از افرادی صحبت كرديد كه هميشه به شما حمله میكنند، اميرهوتن پسرتان هم حتی از اين ههاحمل ینصيبب نمانده!

دانمنمی چرا برخی با امير هنويیقلع مشــكل دارند و هميشــه در تلاش هســتند تا به نحوی من را بزنند، پســر من روزی به تمرين اســتقلال آمد و اين به خاطر پدرش بود. چه ايرادی در اين كار وجود داشــت؟ چرا پسر امير هنويیقلع نبايد به دنبال علاقه خود برود؟ دليل عناد برخی با امير هنويیقلع چيست؟ فكر یكنمم بهتر باشد اين افراد خــدا را در نظر بگيرند و ســپس در اين مســير حركت كنند. عزت و ذلت دســت خداست و دســت اين هاآدم نيست و یتوانندنم با آبروی مردم بازی كنند. حالا نگاه كنيد من با اين امتيازها و افتخاراتی كه در فوتبال ايران به دست آوردم اگر هایآدم وابسته به اين آقايان به دست یآوردنــد،م چه كارهايی برای آنها انجام یدادند.م موضوع اين اســت كه من آدم كســی نيستم و بنده خدا هستم. برای خودم و خداوند كار یكنمم و هرگز پشــت در اتاق مديری ام.ننشسته برای همين ایعده یآيندم و اين هاحرف را یگويند.م تاكيد یكنمم وقتهيچ برای خود و افراد هام،خانواد به كسی ایتوصيه نكردم. درباره هوتن هم اين كار را نكردم اما برای هايمرفيق پيش آمده كه زنگ بزنم و آنها را به ديگران توصيه كنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.