كمالوند: هرگز به تراكتورسازي گردمبرنمي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به حسرت 8 ساله تراكتورسازان براي حضور در ليــگ برتر پايان داد و يهاتبريز را به ســطح اول فوتبــال ايــران آورد. از همان زمان فراز كمالوند يك اســم آشنا در فوتبال ما شــد. كمالوند پس از پشــت سر گذاشــتن دوران محروميتش، با گسترش فــولاد به ليگ برتر برگشــت و حالا با اين تيم، سوداي گرفتن ســهميه آسيا را دارد. سرمربي گســترش فولاد در مورد سال 95 اينچنين توضيح :يدهدم امسال« هم لمث هايســال ديگر، فراز و هاينشيب زيادي براي من داشــت. ما در ليگ برتر شــروع خوبــي نداشــتيم اما هرفتــهرفت هماهنگ شــديم و توانســتيم خودمان را با شرايط وفق بدهيــم. آن هفت، هشــت هفته اول هايسختي فراواني كشيديم و فشار زيادي را متحمل شديم اما بعد از هشت بازي اول، هر چقدر كه جلوتر رفتيم، شرايط مانبراي بهتر شــد. حالا هم كه خدا را شــكر سال 95 را با ايستادن روي يك رتبه تك رقمي به اتمام رســانديم. تلاش يكنيمم در چند بازي ماندهباقي هم نتايج خوبي بگيريم تا به اهدافي كه داريم، ».برسيم

كمالونــد در رابطــه بــا اينكــه آيا در هايهفته ابتدايي ليــگ، اولتيماتوم دريافت كرده يا نه، :گويدمي الان« كه زمان زيادي از آن اتفاقات يگذرد،م راحت توانممي در اين مورد صحبت كنم. همه اين هاصحبت كذب محض بود. از داخل باشگاه هيچ فشاري روي من نبود. ما حتي يك جلسه هم در اين مورد نداشــتيم. بايد از مالك و مديريت باشــگاه گســترش فولاد تشكر كنم كه در آن مقطع، به خوبي از يشانسرمرب حمايت كردند. آن هاحمايت باعث شد ما خودمان را پيدا كنيم و نتايج خوبي بگيريم. البته اين شــايعات در فوتبال وجود دارد. اينكــه يگفتندم تيم به دسته يك سقوط بيشتر شبيه جوك بود. من بازيكنانم را شناختممي و دانستممي جايگاه تيمم قعر جدول ».نيست

سرمربي گسترش فولاد كه محبوبيت خاصي در بيــن هاتراكتوري دارد، در مورد اينكه به بازگشــت به اين تيم قرمز تبريزي فكر يكنــدم يا نه، توضيح :يدهدم هرگز« دوســت ندارم به تراكتورسازي برگردم. من يكســري خاطرات خوب با مردم آذربايجان دارم و حــالا يخواهمنم آن خاطرات خوب خراب شوند. من يكي از معدود افرادي بودم كه در تبريز مورد اعتراض مردم قرار نگرفتم و هميشه در خوبي و خوشي با آنها زندگي كردم. دوست دارم اين خاطرات خوب باقي بمانند. من كار خودم را در تراكتورســازي انجام دادم و هر كاري كه لازم بود براي اين تيم كردم. حالا ديگر بقيه دوســتان بيايند و كار كننــد. ضمن اينكه تراكتورســازي الان يك مربــي خوب به نام امير هنوييقلع دارد كه اگر ســال بعد هم در تبريز بماند، يتواندم نتايج به مراتب بهتري هم ».بگيرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.