ادينيو: در جام حذفي محكوم به قهرماني هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

لوســيانو ادينيــو بــا آرزوهاي زيــادي بــه تراكتورســازي تبريز برگشت و يخواستم باز هم عنوان آقاي گلي را در اين تيم به دســت بياورد اما او اين فصل كمتر فرصت بازي پيدا كرد.

ادينيو بــا اينكه لهايگ خوبي زد امــا معمولا تنشــيننيمك بود و كمتر در تركيــب اصلي تيم قرار يگرفتم تا حالا از رسيدن به عنوان آقاي گلي نااميد شود.

مهاجم برزيلي تراكتورســازي تبريــز كه تيمــش را محكــوم به قهرمانــي در جام حذفــي يداند،م در مورد شرايط فعلي تراكتورسازي و اختلاف 10 امتيــازي اين تيم با پرسپوليس :گويدمي ما« نبايد اجازه داديممي در فاصله شش هفته مانده به پايان ليگ، چنين اختلافي ايجاد شود.

متأســفانه در طــول فصــل امتيازهــاي زيــادي را از دســت داديم و طبيعتاً الان كارمان سخت اســت. البته برخي مشــكلات براي تراكتورســازي ايجاد شــد كه براي كادر فنــي و بازيكنــان يك چالش ايجاد كرد.

فكــر يكنــمم خيلــي چيزها به صــورت طبيعي پيــش نرفت و در نهايــت ضربه خورديــم. ما براي قهرمــان شــدن در ليــگ برتر كار ســختي داريم ولي بايــد تا آخرين هفته تــلاش كنيم و منتظر اتفاقات باشيم.

هدف ما از ابتداي فصل اين بود كه دو جــام به هواداران بدهيم ولي حــالا در ليگ برتر كارمان ســخت شــده. با اين حال جام حذفي را هم در پيش داريم و در اين جام محكوم به قهرماني هستيم چون حداقل بايد يك جام به هواداران هديه ».بدهيم

لوســيانو ادينيــو در رابطه با اينكه امســال شــانس كداميك از مهاجمــان ليگ براي كســب آقاي گلي بيشــتر خواهد بــود، توضيح :يدهــدم شبينــيپي« اينكــه چه كسي آقاي گل شود،مي غيرممكن و سخت است. رقابت بين مهاجمان فشرده شده و در نهايت بازيكني كه ترباهوش باشد آقاي گل خواهد شد. البته من يتوانمنم شبينيپي كنم و نام مهاجم خاصي را به زبان ».بياورم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.