برنامه ويژه بدنسازي براي بازيكنان تراكتور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بياض پورممي مربي بدنســاز تراكتورســازي تبريز درباره آخرين وضعيت تيــم :گويدمي بعد« از آخرين ديداري كه در سال 95 انجام داديم يك هفته در تبريز تمرين يكنيمم و طبق يهاشبينپي يك بازي تداركاتي هم قبل از پايان ســال انجام خواهيم داد تا با شــرايط بازي راهي تعطيلات شويم. بعد از تعطيلات ايچندروزه كه خواهيم داشــت تمريناتمان را در تبريز اســتارت يزنيمم تا براي بازي نخست مقابل گسترش فولاد آماده شويم. در طول تعطيلات هم برنامه خاصي در نظر گرفتيم تا بازيكنان در استراحتي كه دارند تمرينات سبكي نيز انجام دهند كه هابدن براي سال جديد دچار افت نشود. خوشبختانه تيم ازنظر بدني وضعيت خوبي دارد و مانبازيكنان از شرايط آرماني برخوردار هستند و در هفته آخر سال تلاش يكنيمم فشار بيشتري به بازيكنان وارد كنيم تا استراحت پايان سال تيم ما را از شرايط آرماني دور ».نكند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.