اولين ليگ فوتبال رايان هاي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

از وقتي فوتبال بازي كــردن در هايزمين خاكي جاي خود را به هايبازي ايرايانه داد، به جاي هايتوپ پلاســتيكي دو لايه، هايدسته پلی استيشن در دستان كودكان مان جا خوش كرد. كم كم گوشه نشيني و خو گرفتن با هايفوتباليســت مجازي جاي فرياد شادي كودكان را گرفت. از همان زمان اين بهترين تصميم بود كه حداقل اين عادت تازه و علاقه شــديدي كه در نســل جديد به هايبازي ايرايانه به وجود آمده، به سمت درستي هدايت شود. برگزاري مسابقات رسمي در زمينه يهايباز ايرايانه يكي از همين اقدامات بــود. حالا در جديدتريــن مهاييتصمي كه گرفته شــده، گروهي از جوانان تبريزي، ليگ ايحرفه فوتبال ديجيتال را راه اندازي كرده اند. كمپ فوتبال ديجيتــال كاپ« »دي كه تا كنون مســابقات متنوع فوتبــال ديجيتال را براساس قوانين جهاني و در ســطح هايحرف برگزار كرده، تجربه موفقي در اين زمينه داشته است. استقبال ينظيرب جوانان، اين مجموعه را بر آن داشته تا ليگ ايحرفه فوتبال ديجيتال را براي اولين بار در كشــور و در شهر هااولين ريزيبرنامه و برگزار كند. اين مســابقات با حضور 20 بازيكن(گيمر) برتر از ســطح شهر تبريز و هايشهرستان مجاور در قالب 380 بازي و در مدت 3 ماه برگزار خواهد شد. در مراســم افتتاحيه اين مسابقات، هايچهره شاخصي از بازيكنان هايتيم مطرح فوتبال استان نظير مهدي شــريفي و امير نصرآزاداني ) تكواندوكار( حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.