بازي دو سر برد برانكو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تيتر يك روزنامه ايران ورزشــي در چنين روزي در ســال گذشــته اختصاص پيدا كرده بود به مذاكرات برانكو و باشــگاه پرســپوليس براي تمديد قرارداد. برانكو اين اتفاق را بازي دو ســر برد دانسته بود و خبر يرســيدم كه در مذاكراتش به طاهري گفته پرســپوليس را آســيايي يبندد.م تا اينجا كه برانكو به وعده هايش عمل كرده و در ليگ و آســيا نتايج قابل قبولي كسب كرده است. خبر بد اين روز اما درگذشت رضا ابراهيمي مربي جوان واليبال بود. در كنار اينها، خبرها درباره انتخابات رياست فدراسيون فوتبال همچنان ادامه داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.