پيام جالب منصوريان به زماني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اســتقلال در يك مصاف حســاس و نفســگير با دو گل موفق به شكســت لكوموتيو ازبكســتان شــد. بعد از اين بازي مهدي رحمتي و خسرو حيدري هعنوانب هايكاپيتان استقلال در كنار منصوريان به سمت هواداران استقلال رفتند و با آنها خوشــحالي كردند. در راستاي اين شادي ويژه اما منصوريان پيامي براي زماني داشت. منصوريان در نشست خبري بعد از بازي گفته بود: يكي« از دوســتان گفته بود عوامل را شناســايي كرديم. من نفر اول هستم و عامل اول من هســتم. چرا دنبال حيدري و رحمتي »؟هســتيد سرمربي استقلال با اين هاصحبت به اين مطلب صحه گذاشته كه تعمدا با حضور دو كاپيتانش به سمت هواداران استقلال رفته بوده است. او در بازي با سايپا هم با بازي دادن به فرشيد باقري به زماني پيام ديگري داده بود و بعد از گلزني باقري، او همه نيمكت نشــينان استقلال را فراخواند تا در كنار خط بايستند و براي باقري دســت بزنند چرا كه زمانــي از رقم قرارداد باقري انتقاد كرده بود و اين بازيكن را مستحق دريافت ۹00 ميليون تومان پول ندانسته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.