مربي الاهلي: يدانمنم كدام تیم صعود ميكند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

وقتي الاهلي امارات در هفته اول لیگ قهرمانان اســتقلال را شکست داد، به عنوان قدرت اصلي این گروه مطرح شــد، ولي این تیم در دو بازي ياشبعد نتوانســت برنده شــود تا در پایان دور رفت بعد از پوشانآبي در رده دوم قرار بگیرد.

الاهلي دومین ياشباز را به لکوموتیو باخت و دوشنبه در خانه مقابل التعاون بدون گل متوقف شــد. وقتي این تیم عربستاني با سه گل مغلوب استقلال شــد، همه مدعي شدند که حریف ضعیفي است، ولي این تیم در دبي توانســت الاهلي پرستاره را متوقف کند؛ اينتیجه که بیش از همه به نفع استقلال بود و تیم منصوریان را صدرنشین کرد.

کاســمین اولاریو، سرمربي رومانیایي الاهلي بعد از این تساوي خانگي که هر دو تیم را 4 امتیازي کرد :گفت ايمسابقه« که فکر يکردمم سخت باشــد، خیلي خیلي ســخت بود. شــرایط قبل از بازي هم کار ما را خیلي سخت کرد. ما بهترین مانبازي را به نمایش نگذاشتیم. چند فرصت گلزني داشــتیم که از دست دادیم. بعد از آن ریســك کردیم و نزدیك بود روي ضدحملات غافلگیر ».شویم

اولاریو اضافه :کرد ما« هنوز شانس صعود داریم و نگاه ايامیدوارانه به هايبازي بعدي داریم. همه هاتیم هنوز شانس صعود دارند و من توانمنمي بگویم که کدام تیم صعود ».يکندم

ماخته دیوپ که زننده هر دو گل الاهلي به اســتقلال بود در نیمه اول این بازي یك توپ را به تیر دروازه التعاون کوبید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.