زهيوي: با يك پا بازي ميكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رحيــم زهيوي كه در مفصلني با پيشــنهادات جالب توجهي از مهايتي داخلي مواجه بود، ترجيح داد راهي ليگ ســتارگان قطر شــود و آرزوهــاي خود را در تيم الشــحانيه دنبال كند. او در توگوييگف با ســايت اســتاد الدوحه به تشريح شرايط خودش و همچنين تيم ملي ايران پرداخته و براي رقبايش خط و نشان كشيده است.

از يونان پيشنهاد داشتم

من بازيكن سابق استقلال خوزستان بودم كه اين تيم اكنون در ليگ قهرمانان و در گروهي كه لخويا از قطر نيز حاضر است، قرار دارد. فصل گذشته به همراه اين تيم قهرمان ليگ ايران شدم اما در فصل جديد با مشكلات مالي مواجه شديم و نتوانستيم در فصلنيم اول مانند ليگ پانزدهم ايران نتيجه بگيريم. دو پيشنهاد داشتم كه يكي از آنها از باشــگاهي يوناني بود اما در نهايت پيشنهاد الشحانيه را پذيرفتم. اين مساله به دليل عدم يامتواناي براي حضور در اروپا بود.

بهترين بازيكن استقلال خوزستان بودم

زماني كه پيشــنهاد الشــحانيه را دريافت كردم از مســوولان باشگاه استقلال خوزســتان درخواســت كردم به من اجازه حضور در اين تيم را بدهند. در آن زمان مــن بهترين بازيكن اين تيم و با 5 گل زده و 5 پاس گل در رده دوم بهترين گلزنان ليگ ايران بودم.

به دنبال حضور در السد يا لخويا هستم

ايــن اولين تجربــه من از حضــور در خارج از ايران اســت. پيشنهاد الشــحانيه را قبول كردم تــا توانايي خودم را در فضايــي جديد به نمايش بگذارم و بتوانم به ههايباشگا بزرگتري مثل السد و لخويا منتقل شوم. اكنون نيز موفق شدم دو گل و دو پــاس گل در تركيب تيمم به نام خودم ثبت كنم. مردم اهواز مرا تشــويق كردند و انتظار دارند الشــحانيه در رده پنجم و ششم قرار گيرد و فصل موفقي را پشت ســر بگذاريم. اگر يتوانستمم در تمام يهاباز حضور داشــته باشم شرايط بهتر بود اما با توجه به مصدوميتم شرايط سخت شده و اين چيزي است كه مرا از انتظاراتي كه از خودم دارم دور كرده است.

اگر مصدوم نباشم هيچ تيمي تواندنمي مرا متوقف كند

اگر مصدوم نباشم به هر تيمي يتوانمم گل بزنم و پاس گل بدهم و هيچ تيمي تواندنمي مرا متوقف كند. اكنون باشــگاه الشحانيه از فدراسيون فوتبال ايران اينامه را دريافــت كرده كــه مرا به تيم ملي دعوت كردند و چنــد روز ديگر بايد به اردوي تيم ملي بروم.

ماجراي مصدوميت

دليل اصلي اين مصدوميت خســتگي بيش از حد مــن بود و اين در حالي بود كه تمام تهايتســ پزشكي الشــحانيه را بدون مشكل پشت سر گذاشتم و در اولين بــازي هم حضورم با پاس گل همراه بود. بازي خوب پيش رفتمي اما در دقيقه 20 بدون هيچ دليلي مصدوم شــدم كه البته تنها خســتگي عامل اين اتفاق بود. با اين شرايط نبايد در ديدار بعدي به ميدان رفتممي اما نياز تيم براي كسب امتياز و فرار از منطقه ســقوط باعث شد بازي كنم و مصدوميتم تشديد شود و اين بدشانسي بزرگ من و باشگاه بود.

راز عجيب رحيم زهيوي

من اشــتباه كردم كه بازي كردم و اين اعتراف من اســت. هيچ بازيكني حاضر نيســت با وجود اين مصدوميت در بازي حاضر شــود و من اين اشتباه را انجام دادم. مصدوميت من با ليزر مشــخص شد كه كشــيدگي عضله بود اما با بازي كردن اين مصدوميت تشــديد شد و شرايط را بدتر كرد و دو بازي حساس برابر السد و العين را از دســت دادم. با بازگشت به تركيب در ديدار برابر الوكره دو گل زدم و شانس هت تريك را هم داشتم. اكنون بايد رازي را بگويم و آن اين است كه در شرايط فعلي تنها با يك پا يعني پاي چپ بازي يكنم!م

اميدوار به بقاي الشحانيه هستم

اگر موفق به شكســت الاهلي شويم شانس ما براي ماندن در ليگ زياد يشود.م بــا اين برد انگيزه بازيكنان نيز بالا خواهد رفت و ما برابر العربي و لخويا هم به دنبال پيروزي هستيم و مطمئنا برابر لخويا شكست نخواهيم خورد.

السد قهرمان شودمي چون پورعلي گنجي را دارد

السد از نظر من شــانس قهرماني است و اين به آن معنا نيست كه من طرفدار اين تيم باشــم چون مرتضي پورعلي گنجي به عنوان دوست من در اين تيم حضور دارد امعلاقه قهرماني اين تيم است و قصد ياحتراميب به السد را ندارم.

ديدار ايران برابر قطر؟

در صورتــي كه مصدوميتم تا زمان ديدار برابــر قطر بهبود يابد اميدوارم بتوانم در تركيب تيم ملي ايران برابر قطر قرار بگيرم. اين ديدار ســختي براي ما خواهد بود و ما برابر اين تيم هيچ ايگزينه جز كســب امتياز نداريم تا شانس صعودمان افزايش يابد. البته قطر به عنوان ميزبان تلاش زيادي براي كســب امتياز دارد و اين شــانس ما را كم يكندم و آمادگي ما در اين بازي براي اســتفاده از فرصت شــانس كليدي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.