ناظر ای اف سی محمدخاني را شناخت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آخرين تمرين پرسپوليس دوشنبه شــب و به مدت يك ساعت در ورزشگاه اصلي محل برگزاري بازي انجام شد كه در ايــن تمرين تعــدادي از هايايراني مقيم دوحه حضور داشتند و پرسپوليس را تشــويق كردند. در ايــن تمرين ناصر محمدخاني مهاجم سابق پرسپوليس هم حضور داشت و با هاپرسپوليسي خوش و بش كرد و نظاره گر تمرين شــد. جالب اينكه ناظر ای اف ســی برخورد گرمي با ناصر محمدخاني داشت و او را شناخت و دقايقي با وي به توگوگف پرداخت.

همچنين ســاعت ۱0 صبح ديروز يهاپرسپوليس در رستوران هتل حضور يافتند و پــس از صرف صبحانه در لابي به اســتراحت پرداختند و در ساعت ۱۱ راهي طبقه هفتم هتل شــده و در سالن وزنه به تمرينات ســبك و نرمشي روي آوردنــد. ماركو برنامه ويژه و ســبكي را براي سرخپوشــان در دستور كار داشت و كليــه اعضاي كادر فنــي نيز در كنار بازيكنان حضور داشتند. بازيكنان ساعت ۱۳ به وقت محلي براي صرف ناهار راهي رســتوران شــدند و پس از استراحت و حضور در جلســه فنــي و اعلام تركيب اصلي تيم، به ورزشگاه رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.