اعترافات لادروپ در الوطن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزنامه الوطن قطر ديروز به خاطر اهميت بازي پرســپوليس – الريان يك صفحه به اين بازي پرداخت و هايحرف برانكو و لادروپ را در اين كنفرانس كار كرد.

هايحرف لادروپ در اين نشســت خبــري به صورت كامل در هايرســانه ايرانــي بازتاب داده نشــد در حالي كه تريــنجالب قســمت اشمصاحبــه به تغييرات پرسپوليس از رويارويي دو فصل قبل او در قامت سرمربي لخويا با اين تيم بوده است.

در ايــن مصاحبــه لادروپ بــه ايگونه اعتراف كرده اين پرســپوليس با تيمي كه ســه بر صفر از لخويا شكست خورد هايتفاوت زيادي :دارد شــرايط« پرسپوليس با زماني كه در لخويا مقابلش قرار گرفتم بسيار متفاوت شده است. آنها به مراتب بهتر از آن زمان هاندشد و تيمي نيستند كه شناختيم.مي پرسپوليس در آن زمــان در رده پنجــم ليگ ايران بود ولي امروز با اقتــدار و اختلاف امتياز در صدر جدول ليگ ايران ».است

اين بازي به دليــل در پيش بودن بازي قطر با ايران اهميت بيشتري يافته و هايصحبت لادروپ هم در مقام حضور تعداد زيادي از بازيكنان پرســپوليس در تيم ملي ايران قابل توجه بوده و به منزله اعتراف به قدرت تيم ملي ايران نيز تلقي يشود.م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.