پرسپوليس قبل از بازي صدرنشين شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كه طي ههايهفت گذشــته صدرنشــين گروه چهارم ليگ قهرمانان آسيا از ســوي ای اف ســی تيم الهلال اعلام شــده بود ديروز و ســاعاتي قبل از يهايباز اين گروه بار ديگر پرســپوليس به صدر جدول اين گروه بازگشت.

مطابق قوانين عجيب كنفدراســيون فوتبال آســيا در يهايباز ليگ قهرمانان آسيا ملاك هبنديرد هايبازي رودرروي تيم هاســت و پرســپوليس با وجود هم امتياز بودن با الهلال و داشــتن گل زده بيشــتر در رده دوم گروه از سوي ای اف سی قرار گرفته بود.

صدرنشــيني تيــم عربســتاني در شرايطي رخ داد كه دو تيم در اولين بازي خود به تساوي رسيده بودند و با توجه به اينكه الهلال يك گل زده در خانه حريف پرســپوليس() داشــت در رده بالاتر قرار گرفته بود. اما ديــروز اتفاق جالبي افتاد و ای اف سی هبنديرد خود را تغيير داده و تمــام توضيحات مربوط بــه ردهبندي مخصوص خــود را از زير هاجدول حذف كرده و پرســپوليس را در صدر جدول و الهــلال را در رده دوم قرار داد. بايد ديد اين تصميم ای اف ســی دايمي اســت و قرار اســت همين رويه تا پايان رقابتها دنبال شود يا اينكه موقتا براي هفتههاي ابتدايي تهارقاب اين تصميم اتخاذ شده تا هبنديرد مهاتي به شكل آسان تري انجام شود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.