حضور صمد در دسته اول بسكتبال و برد مهرام

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم بســكتبال مهرام در نخســتين حضور صمد نكيخواه بهرامي در اين فصل دسته اول مقابل شهرداري اراك پيــروز و راهي مرحله بعد شــد. يهــايباز دوم مرحله نخست آفپلي ليگ دســته اول در حالي برگزار شــد كه يك موضوع ههانگا را به ليگ دســته اول تغيير داد و آن هــم حضور صمد نيكخواه بهرامي در تيم مهرام بود. كاپيتان ســابق تيم ملي پس از بازگشــت از ليگ چين در اقدامي عجيب با مهرام قرارداد بســت و تصميم گرفت در ليگ دســته اول به ميدان رود. مهرام كه در بازي نخســت خود مقابل شــهرداري اراك پيروز شده بــود در بازي دوم خود هــم نتيجه عجيبي را رقم زد و اين تيم را 100 بر 30 شكســت داد تا راهي مرحله يك چهارم نهايي شود. اما در ادامه فانصرا مهايتي دسته اولي، لنشــينانساح بوشهر، مس كرمان و هيأت البــرز قزوين هم هگيريكنار خود را اعلام كردند تا ســه تيم پارســا، قطران كاوه و نفت اميديه بدون درد سر راهي مرحله بعد شوند. نتايج ســاير يهايباز دوم به شرح زير است: پتروشيمي بندرامام ‪- 74‬ پرواز اصفهان 57 ايستك كردســتان 79 - مهروبان ماهشهر 68 آدميس ميناب 57 - هيأت مشهد 51 پدافند دزفول 73 - آرارات 48

با برتري آدميس ميناب مقابل هيات مشهد، دو تيم يك بر يك شدند و برنده بازي سوم راهي يك چهارم نهايي خواهد شد.

برنامه يك چهارم نهايي: قطران كاوه گرگان ............................ نفت اميديه پدافند رعد دزفول ............................ پارسا مشهد ايستك كردستان ................ پتروشيمي بندرامام مهرام ..... برنده) آدميس ميناب و هيات مشهد(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.