كولاكوويچ 23 بازيكن را دعوت كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايگور كولاكوويچ، سرمربي تيم ملي واليبــال 23 بازيكن را به اردوي تيم ملي دعوت كرد.

براســاس ريــزيبرنامه ســرمربي تيم ملي واليبال و بــراي اينكه بازيكنان استراحت كامل و ريكاوري مناسب براي شــروع تمرينات و مســابقات ســال 96 داشته باشــند، مرحله نخســت اردو كه جنبه انتخابــي دارد با حضور 14 بازيكن جــوان از 19 فروردين آغاز يشــودم كه وادي، سال افزون، قرا، يلي، ميرزاجانپور، جواد ينژاد،معنو شيرود، فياضي، شريفي تيم) ملي نوجوانان(، فائزي، فلاح، غلامي، شــفيعي و حيدري براي اين اردو دعوت هاندشــد و مرحله دوم تمرينات با حضور 9 بازيكــن با تجربه و تعدادي از بازيكنان دعوتي مرحله نخست كه هايشايستگي خود را بــه ســرمربي اثبــات هاند،كرد تشكيل شود.مي براي اين اردو كه از 26 فروردين ماه آغاز شود،مي معروف، غفور، محمودي، عبــادي پور، قائمــي، نظري افشار، موســوي، غلامي و مرندي دعوت هاند.شد سليم چپرلي، امين لنژاداسماعي و جــواد كريمــي هم پس از مســابقات قهرماني زير 23 آسيا و اتمام ليگ جهاني به جمع پوشانملي ايران اضافه يشوند.م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.