اردوي پارالمپیكي هبرداروزن ي آغاز م يشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحلــه نخســت اردوي آمادگي تيم ملي هبرداريوزن معلولين جوانان و بزرگسالان براي شركت در مسابقات قهرمانــي جهــان از 19 فروردين ماه آغاز يشود.م

اردوي آمادگــي تيــم ملــي هبرداريوزن معلولين در دو رده سني جوانان و بزرگسالان و با حضور 21 نفر از 19 فروردين ماه تا دوم ارديبهشت ســال 1396 در كمپ هايتيم ملي فدراسيون جانبازان و معلولان برگزار يشود.م

مانــي دهباشــي، نادر مــرادي، ا...روح رســتمي، علــي حســيني، سيدحامد يپور،صلح علي قزاده،صاد اميرحســين ملكي، محمد ســليمي و محمــد امين ســاك از تهران، امير جعفري و يوســف يوســفي از البرز، صمــد عباســي و عليرضا ايــزدي از كرمانشــاه، ســامان رضي و محسن بختيار از گيلان، علي قريب شــي از فارس، منصــور پورميرزايي از كرمان، ســيامند رحمان از آذربايجان غربي، مصطفــي برزويي از گلســتان، معين احمدي از كردستان، ابوالفضل هادي شــاه آبادي از خوزستان و محمدرضا رجبــي از قزوين دعوت شــدگان به اردوي تيم ملي برداريوزنه هســتند. تيم ملي هبــرداريوزن براي حضوري موفــق در مســابقات قهرماني جهان آماده يشــودم كه در كشور مكزيك برگزار يشود.م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.