22 هوگوپوش براي ورود به تیم ملي م يجنگند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله پايانــي تهــايرقاب انتخابي ممليتي تكواندو زنان امروز چهارشــنبه() با حضور 22 تكوانــدوكار در خانه تكواندو برگزار يشــود.م مرحله پاياني مســابقات انتخابي ممليتي تكواندو زنان براي حضور در هايبازي كشورهاي اسلامي و مسابقات قهرماني جهان با حضور 22 تكواندوكار به ميزباني خانه تكواندو برگزار شود.مي كيانا اخوان، فاطمه مداحي، ناهيد كياني، سودابه پورصادقي، بهاره ندرخانلو، فاطمه اموري، طيبه پارسا، مهسا جدي، مبينا بابالو، حنانه همتي، هانيه اخلاقــي، نيلوفر محمودي، كيميا عليزاده، مليكا ميرحســيني، نفيسه مخلصي، زهرا پوراسماعيل، فاطمه اميني، ساجده فرامرزي، حديث زرگوش نيا، پريسا جوادي، فاطمه مصطفايي و اكرم خدابنده تكواندوكاران حاضر در اين اردو هستند كه با برگزاري ايــن هارقابت نفرات اعزامي به دو رويداد هايبازي كشــورهاي اسلامي و قهرماني جهان مشــخص كيميايشوند.م عليــزاده نيز قرار اســت پــس از بهبودي مصدوميتش به تركيــب تيم بانوان اضافه شود. پيش از اين عنوان شده بود كيميا از اواخر اسفندماه تمريناتش را شروع يكندم اما شــرايط او براي شروع تمريناتش هنوز فراهم نشده است. چهارمين دوره يهايباز كشورهاي اسلامي 26 تا 28 ماهاردبيهشت ســال آينده به ميزباني »باكو« آذربايجان و مســابقات قهرماني جهان 2017 نيز 3 تــا 9 تيرماه در »موجو« هجنوبيكر برگزار شــود.مي تيم بانوان در شرايطي تشكيل شودمي كه اين تيم قرار است در دو رويداد به فاصله دوماه از هم شركت كند.

تيم مــردان بــراي ايــن دو رويداد پيش رو دو تيم ملي تشــكيل داده اســت اما باتوجه به شــرايط تيم بانوان يك تيم براي ايــن دو رويداد آماده تيميشــود.م ملي تكواندو بانوان در هايبازي كشورهاي اسلامي دوره قبل نتايج خوبي را به دست آورد و در قهرماني جهان نيز توانست يك مدال برنز توســط كيميا عليزاده به دست بياورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.