روحاني: از بازيهاي باكو به سادگي نبايد گذشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربي تيم ملي كاراته معتقد است كه مسابقات كشورهاي اســلامي هايرقابت دشــواري اســت و نبايد از ايــن تهارقاب ساده عبور حســينكرد. روحاني در مورد برگــزاري مســابقات انتخابــي تيم ملي كاراتــه، :يگويدم از« لحــاظ بحث نتيجه كه خوشــبختانه همه چيز شــفاف اعلام شــده اســت اما اگر بخواهيم از بعد نتايج رقم خورده در يهاانتخاب اظهارنظر كنيم، بايد اينطور بگوييم كــه هكاهاكارات بعد از مســابقات جهاني تحت فشار بودند و پس از آن درگير مســابقات سوپرليگ بودند و يك مقــدار از آن چيزي كــه بايد از آنها ديديممي را در مسابقات انتخابي نديديم. البته اين نظر شخصي من ».است

حســين روحاني بازيكنــان ايران را هايحرفــ توصيــف :يكنــدم 4« نفر از هكاهاكارات 27 اســفندماه راهي هايرقابت هوانكارات هلند يشوند.م كاهاكاراته سعي كننــدمي حتي بــا هزينه شــخصي يا با كمك فدراسيون هم كه شده در مسابقات وانكاراته شركت كنند. اين نشان يدهدم هــايبچه ما به ســمت ايحرفه شــدن هاند.رفت اميدوارم شــرايط طوري شود كه همــه نفرات حاضر در اين رشــته بتوانند به اين ســمت بروند البته اين را يدانيمم كه واقعاً هزينه حضور در چنين مسابقاتي سخت و دشوار ».است مربــي تيم ملي كاراتــه ادامه يدهد:م هوانكارات« امــارات از 9 تا 11 فروردين ماه برگزار شودمي و قرار است تيم ملي راهي اين مسابقات ماشود. پس از بازگشت از امارات از 19 فروردين اردوي تيم ملي را آغاز يكنيم.م طبق اعــلام قبلي براي 5 نفر انتخابي برگزار يكنيــمم و در مــورد هايبرترين اين 5 نفر كادر فني اظهارنظر خواهد كرد و پس از آن طبــق تصميم كادر فني چنــد نفر از آنها به اردونشينان اضافه ».يشوندم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.