خسروي وفا: براي ارتقاي جايگاه ايران در 2018 و 2020 هدفگذاري م يكنیم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمود خســروي وفــا، رييس فدراســيون شهــايورز جانبــازان و معلــولان در نشســت مســوولان، نايب رييســان و دبيــران هايانجمن ورزشي بر هدفگذاري نهاانجم براي ارتقاي جايــگاه ايــران در هايبازي پاراآســيايي و پارالمپيك آينده تاكيد كرد. خســروي وفا در اين باره گفت: از« زحمات كليه مسوولان هايانجمن ورزشي، نايب رييسان و دبيران كه در طول ســال بدون هيچ چشمداشت و كاملا داوطلبانه براي ورزش جانبازان و معلولان تــلاش يكنند،م قدرداني ».يكنمم

خسروي وفا ادامه :داد با« توجه به اســتقلال كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك، ســال آينده شــاهد تحولات خوبي خواهيم بود و اميدواريــم با اين اتفاق جهش بزرگي در ورزش جانبــازان و معلــولان رخ ».دهد رييس فدراســيون شهايورز جانبازان و معلــولان همچنين گفت: همانطوركــه« اعــلام شــد هدف ما در يهــايباز پاراآســيايي جاكارتــا در ســال ،2018 قــرار گرفتــن در جايگاه سوم اســت و براي بازيهاي پارالمپيــك 2020 نيــز بــه دنبال قرار گرفتن در فهرســت ده كشــور اول هســتيم، به هميــن منظور بايد هاانجمن در راستاي اين هدف برنامه ريزي كننــد و تهــاياولوي خود را مشخص ».نمايند

او همچنين با اشاره به بازيهاي پارالمپيــك توكيو ادامــه :داد براي« هايبازي پارالمپيك 2020 بيشــتر از كميــت، بر كيفيــت تمركز داريم و اميدواريــم بتوانيــم به نشــانهاي ترخوشــرنگ و همين طــور جايگاه بالاتــري بــه نســبت پارالمپيك ريو دست ».يابيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.