بايد هايهزينه سنگين عقب افتاده را پرداخت كنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

50 روز از دوران رياســت محمــد صادق فرجي در فدراســيون كاراته يگذرد.م فرجي درباره اين روزهاي پشــت سر گذاشته :يگويدم طي« 50 روز اخير در فدراســيون كارهاي خوبي صورت گرفته و در كنار ساير برنامه ريزي ها، تركيب هايتيم ملي نيز مشخص شده ».است

او به اعتبارات تخصيص گرفته براي اين فدراسيون اشاره امسال«:يكندم فدراسيون با اعتبارات تخصيص يافته، بايد هايهزينه سنگين عقب افتاده و هايبرنامه پرترافيك سال قبل را پرداخت و در كنار آن نسبت به هايبرنامه تدوين شده نيز اقدام كند. حضور در مسابقات كشورهاي اسلامي و هايبازي آســيايي در سال آتي نيز هايهزينه زيادي را يطلبدم و حتما وزارت ورزش و جوانان، اعتبارات بيشــتري را براي اين رشــته ورزشي در نظر يگيرد.م با اين وجود بايد از حمايتهاي مالي ديگري نيز بهره مند ».شــد محمد صادق فرجي معتقد است نوع هاحمايت از كاراته بايد تغيير :كند با« توجه به حضور كاراته در هايبازي المپيك ،2020 ســبك هانگاه به اين رشــته ورزشي نيز تغيير جدي كرده اســت به. طورحتم تهاحماي از اين رشته نيز بايد بيشتر البتهشــود. كاراته ايران براي حفظ و ارتقاي جايگاه خود در ســطح آسيا و جهان تلاش وافر ».دارد

رييس فدراســيون كاراته :گويدمي كسب« نشان از سوي هكاهايكارات ايران در هايبازي المپيك 2020 دور از دسترس و انتظار درنيست. هايبازي المپيك همه كشورها دنبال كسب نشان هستند كاراته. ايران نيز در نظر دارد در المپيك 2020 پر مدال ظاهر شــود كه به همين دليل نياز اســت مورد تهايحماي بيشتري قرار ».گيرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.