مهايتي اوكراين و آلمان وارد آبادان شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هايتيم اوكراين و آلمان براي حضور در هايرقابت جام جهاني كشتي فرنگي، ديروز هشــنبهس وارد آبادان شــدند. تهايرقاب جام جهاني كشتي فرنگــي روزهاي 26 و 27 اســفندماه با حضور هشــت تيــم برتر جهان در ســالن كوثر آبادان برگزار يشــودم و مهايتي آلمان و اوكراين براي حضور در اين مســابقات ظهر امروز هشــنبه(س) وارد شــهر آبادان شدند. در لحا حاضر هايتيم ايران، روســيه، آذربايجان، اوكراين و آلمان در محل برگزاري مســابقات، حضور دارند و مهايتي قزاقســتان، تركيه و بلاروس نيز قرار بود طبق برنامه تا آخرين ساعات ديشب وارد شهر آبادان شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.