بازگشت هباندرواز قاتل در برزيل

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

برونو، هباندرواز برزيلي كه به مرباييآد و قتل نامزدش متهم است و حتي گفته يشودم كه دســت به حركت تريوحشيانه مانند تكــه تكه كردن جســد نامزدش و انداختــن آن جلوي هايشسگ زده است، با تيم برزيلي بوآ« »اسپورته قرارداد بست كه اين اتفاق جنجال بزرگي در دنياي فوتبال مخصوصاً فوتبال برزيل به وجود آورده است. طبق گزارش هايرسانه محلي، برونو فرناندس دســوزا كه به برونو معروف است، روز دوشنبه قرار بود با تيم دسته دومي بوا اســپورته برزيل قرارداد منعقد كند. اين در حالي اســت كه او تنها ماه گذشــته بعد از مخواهيفرجا از ديوان عالي برزيل نســبت به حكمي كه برايش صادر شده بود، آزاد شده است. با وجود موج ايگسترده از اعتراضات و انتقادات به تصميم مسوولان باشگاه بوا اسپورته - تيم شهر وارجينيا در شرقيجنوب برزيل- اين باشگاه صريحاً اعلام كرده بود كه براي عقد قرارداد با هباندرواز 32 ســاله سابق فلامنگو ترديد نخواهد كرد. اگرچه فشار اسپانسرهاي باشگاه و تهديد آنها مبني بر قطع همكاري و نيز هايواكنش تندي كه از سوي كاربران هايشبكه اجتماعي به تمايل بوا اسپورته براي عقد قرارداد با برونو افزايش داشته اســت اما به نظر رسدنمي كه اين باشگاه از موضع خود كوتاه آمده باشــد. گفته يشودم كه برونو امروز يا فردا هعنوانب بازيكن جديد بوا اسپورته معرفي يشود.م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.