آلگري: ايتاليا در مرز جنون است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ماســيميليانو آلگري مربي يوونتوس بعد از هشــدارهايي كه به تازگي در مورد تيم او شكل گرفته، به اهالي كالچو هشدار داد كه فوتبال اين كشور در مرز جنون قرار دارد. از زمان بازي جمعه شب يوونتوس و ميلان در هفته بيست و هشتم سري A كه در آن داور در آخرين دقيقه هايوقت تلف شده يك پنالتي مشكوك به سود يووه اعلام كرد، لهايجنجا فراوانــي عليه يوونتوس به وجود آمده اســت و ايــن تيم دوباره به همنديبهر از لطف داوران متهم شــده. در همين حال گزارش شده است كه بازيكنان ميلان در اعتراض به قضاوت يشانباز برابر يووه هاييخسارت به هايرختكن ورزشگاه يوونتوس وارد هاند.آورد

آلگري در واكنش بــه اين لهاجنجا :گفت من« درباره حوادث رختكن ورزشگاه صحبــت يكنمنم چون آنجــا را هام.نديد من فقــط توانممي نظر خــودم را بگويم. فكــر يكنمم كه اين لهاجنجا براي مدتي ادامه خواهد داشــت و ما بايــد از ديدگاه ديگري اشدرباره صحبت كنيم. به نظر من فوتبال ايتاليا بايــد راهي كاملاً متفاوت را در پيــش بگيرد چون با ايــن راهي كه در پيش ايمگرفته قطعــاً يتوانيمنم خودمان را هعنوانب يك الگــو معرفي كنيم. ترمهم از همه اينكه من فكــر يكنمم در زندگي يكســري قوانين وجود دارد كه بايد آنها را آموخت و به آنها احترام گذاشت بخصوص در مــورد كودكانــي كــه در هايآكادمي فوتبال هستند و برخي چيزها را در سنين پايين در مســابقات ســري A يبينند.م مســاله فقط آن اتفاقي كه جمعه شب رخ داد نيســت. آن اتفاق يكي ديگر از سلسله اتفاقات مشــابهي بود كه در فوتبال ما رخ داده اســت. در زندگي بايــد عمل كرد نه اينكه شعار داد. بايد قانون، احترام و شعور وجود داشته باشد. بايد فرهنگ قبول برد و باخت داشت. اين موضوع هترگسترد از آن اســت كه بخواهيم در دو دقيقه هاشدربار صحبت كنم. مــن حهايطر خودم را دارم اما در ايتاليا عملي كردن آنها سخت ».است

آلگري ادامــه در«:داد ايتاليا ما وعده يدهيــمم و چيزهاي زيــادي يگوييمم و بعد عكــس آن چيزي كه ايمگفته را انجام يدهيم.م اگر يخواهيمم فوتبالي ســازنده داشته باشــيم، بايد در يمانيهاريزبرنامه بهتر عمــل كنيم، در ايجاد تهازيرســاخ بــراي آينده. طــرح من اين اســت. بازي جمعه شــب يك بازي زيبا ميان دو تيمي بود كه ســخت جنگيدند اما آن تيمي كه بايد برد،مي يوونتوس بــود. ميلان هم اما تيمي اســت كه دارد در ليــگ خوب كار يكند.م 17 تا 20 امتيــاز اختلاف خيلي زياد است اما لهاييجنجا كه از روز جمعه شكل گرفته و البته قبلاً هم بوده است، به هيچ عنوان نبايد روي كاري كه تيم انجام يدهدم تأثير .بگذارد »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.