توضيح كلويورت در مورد تعويض جنجالي اوريه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پاتريــك كلويــورت، مديرورزشي باشگاه ژرمنسنپاري قرار است با سرژ اوريه، مدافع اين تيم راجع به اتفاق عجيبي كه روز يكشــنبه برايش رخ داد صحبت كند. در بازي پــي اس جي برابر لوريان، اوريه تقريباً 10 دقيقه براي رفتن به ميــدان عنوانبه بازيكن تعويضي خودش را گرم كرد. مدافع ساحل عاجي يهاپاريس در اواخر بازي از سوي اوناي امري مامور شد كه جاي توماس مونيه مصدوم را پر كند و در حالي اين كار را انجام داد كه لباسش را نپوشيده بود.

كلويــورت در اين خصوص به خبرنگاران :گفــت دانمنمي« چه اتفاقي رخ داد. مــن با او صحبت خواهم كرد امــا الان چيزي ندارم كه در ايــن باره بگويــم. معمولاً هر بازيكن زماني كــه مربي از او خواهدمي به ميدان برود بايد آماده ».باشــد مونيه در نهايت 10 دقيقه پس از اولين بــاري كه اعلام كرد تواندنمي به بازي ادامه دهد، جاي خــودش را به اوريه داد. خود او در باره اين اتفاق :گفت من« از زمين بيرون رفتم و دوباره مجبور شدم به ميدان برگردم و در نهايت تعويض شــدم. يدانمنم چه اتفاقي داشت رخ داد.مي به مــن گفتند كه اين يك حركت تاكتيكي بوده است تا تيم فرصت براي سرو سامان دادن بهب شاوضاعشو بهب دست آورد.ور نمن بايديب صبر ».ميكردمكردممي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.