مرهن استقلال تسبيرد ب زاهمناو يدبسفن طلاي سيت

در روزهاي اخیر به همان اندازه كه از مديريت باشگاه استقلال بابت مهاتصمی و اظهارات هاشنسنجید انتقاد شد، به همین اندازه هم به تقبیح رفتار بازيكنان در اعتصاب و تمرين نكردن پرداختیم. در واقع هر دو سمت را مقصر در ماجراهاي رخداده دانستیم. هم مديريتي كه يداندنم چ

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

منهاي باختــي كه اســتقلال در اولين ايستگاه آسيايي مقابل الاهلي امارات متحمل شد و تساوي خانگي با جامگان،سياه عملكرد كلي در دو ماه پاياني ســال بسيار1395 عالي بود و هاآبي موفق شــدند با خلق بردهاي پي در پي و بــه ثمر رســاندن لهاييگ پرتعداد خــود را به بهترين تيم دو مــاه اخير فوتبال ايران بدل كنند. اينتيجه كه نشــان يدهدم اســتقلال در مســير رشد و پيشــرفت گام يداردبرمــ و اگر درايت بيشــتري در بخش مديريتي اين باشگاه وجود داشته باشد، قادر اســت در فصل آتي جامي ديگر را به ويترين افتخارات خود بيفزايد.

اســتقلال اما براي رســيدن بــه چنين موقعيتي متحمل زحمات بســيار شد و تلاش بازيكنان جوان اين تيــم را نبايد در وضعيت فني مطلوب اخير هرگز ناديده انگاشت. انگيزه، شور و اشتياق جواني و ميل وافر منصوريان به اثبات خود در اســتقلال فاكتورهايي بود كه استقلال را در مسير رشــد قرار داد و به اين تيم اعتباري تازه بخشيد.

تيمــي كــه رفتمي تــا دوبــاره كانون حواشي تازه شود و تغييراتي اساسي را تجربه كنــد - حتي در بخش فني - امــا ناگهان از خواب غفلت برخاســت و روزهايي رويايي را رقم زد. اســتقلال در دو مــاه اخير به واقع از نظر انســجام تيمي بهترين تيم فوتبال ايران و حتي آســيا بود و بر خلاف يهاشبينپي تيم جوان علي منصــور در هايرقابت مرزيبرون نيز از هم نشكســت و با وجود شروعي نااميد كننده توانست جايگاه خود را در صدر جدول تثبيت كند.

اين اســتقلال هــر چه هســت حاصل مديريــت و ريزيبرنامه مديران اين باشــگاه

تیمي كه يرفتم تا دوباره كانون حواشي تازه شود و تغییراتي اساسي را تجربه كند اما ناگهان از خواب غفلت برخاست و روزهايي رويايي را رقم زد. استقلال در دو ماه اخیر به واقع از نظر انسجام تیمي بهترين تیم فوتبال ايران و حتي آسیا بود و بر خلاف بینيپیش ها تیم جوان علي منصور در رقابت هاي مرزيبرون نیز از هم نشكست

نيســت چون به وضوح يبينيمم كه در اين ايام خوش فني نيز هاحاشيه و اظهارات نامتعارف و ايغيرحرفه مديريت اين باشــگاه تمامي ندارد و تنهــا عاملي كه آينده اين باشــگاه را تهديد يكندم در حقيقت از خود باشــگاه سرچشــمه يگيرد.م يگمانب اگر خــروش نهاجوا نبود و تيم با انگيزه و پرنشــاط منصوريان يكي پس از ديگري هايبازي خود را يبردنم چگاههي شاهد چنين حال خوبي نبوديم.

شانس دومي و بالابودن شانس صعود

استقلالي كه ساخته شــده اكنون از شانس بالايي براي صعود از گروه آسيايي برخوردار است. شش امتيازي كه شــاگردان منصوريان به واسطه كسب دو پيروزي در ليگ قهرمانان آسيا به دست هاندآورد به احتمال فراوان ساززمينه صعود از اين گروه خواهد بود.

استقلال در دور برگشت ليگ قهرمانان آسيا بايد از الاهلي امارات ميزباني كند و يك بازي ديگر هم در عمان با التعاون دارد.

ضمن اينكه ســفري هم به تاشــكند خواهد داشت. كسب چهار امتياز از اين بازي هم استقلال را لااقــل هعنوانب تيــم دوم راهي دور بعد خواهد كرد اما در ليگ هم تيم منصوريان يتواندم جايگاه دومي را كسب كند. استقلال در حال حاضر رتبه ســوم را در اختيار دارد و فاصلــه اشامتيازي با تراكتورسازي به عدد 2 رسيده است. ايفاصله كه غير قابل جبران نمايد.نمي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.