نداشتن تركيب ثابت خوب يا بد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

عليرضا منصوريان در هــايهفته ابتدايي با حربه تغييرات پي در پي در تركيب تيمش چگاههي به توفيق خاصي نرســيد و حتــي هايتصميم او بــا انتقادهاي بســياري هم مواجه بود و از او در اين باره هايســوال بسيار شد.مي ســرمربي استقلال در مقطعي كوشيد با ايجاد ثبات در تركيب اســتقلال خــود را از اين دهانق مصون نگه دارد اما تيمــش همچنان روي نوار ناكامي گام يداشتبرم و به توفيقي يرسيد.نم

در دو مــاه اخير اما تمــام هايتصميم او منتج به نتيجه شــد و روزهايي بود كه اســتقلال ناگهان چهار، پنج تغيير اجباري و فني در تركيب داشت اما باز هم با كاميابي ميدان مسابقه را ترك يكرد.م

اينكه چرا اســتقلال هــايهفته آغازين با همين تغييرات به نتيجه يرســيدنم اما اســتقلال هايهفته پاياني سال توانست نتايج مطلوبي را رقم بزند معمايي است كه شايد پاســخش از همان نقطه تزريق نهاجوا به تركيب اصلي بيرون بيايد. احتمالا چون اين نهاجوا تهديدي شــدند براي بازيكنان با ترتجربه و منصوريان هم ديگر ناز كســي را نخريد و بــه نوعي مرداني را به تركيب اشاصلي راه داد كه در بالاترين سطح آمادگي باشــند يا به اهدافش در هايبازي خــاص بخورند، با ترهاتجربه نيز قدري به خود هاندآمد تا اســتقلال بدل به تيمي شــود كه با هر سيســتم و هر تركيبي برنده ميدان بازي را تــرك كند. اين يك ويژگي بزرگ براي تيمي اســت كه يخواهدم در فصــول آينده در جاده قهرماني قدم بردارد و اگر منصوريان بتواند تيمش را در همين حال و هواي انگيزشــي حفظ كند، در هيچ يك از يهــايباز شروپي خطر آســيب و عدم هگيرينتيج تهديدش يكند.نم

البته به شــرط آنكه نهاتنشينيمك نيز همكاري كافي را داشته باشــند و منصوريان طوري فاصله خود را با آنها حفظ كند كه قدرت اعتراض نداشــته باشند و تنها براي منافع تيم كار كنند. براي استقلال ترينمهم اصل هگيرينتيج است كه در دو ماه اخير حاصل آمده، حال اين گيرينتيجه يخواهدم با سيدمهدي رحمتي باشد يا سيد حسين حسيني.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.