بازي حساب شده خسرو

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال توانســت در يــك بازي حســاب شــده لكوموتيو ازبكســتان را شكســت دهد و شــانس خــود را براي صعود از مرحلــه گروهي ليگ قهرمانان افزايــش دهــد. اســتقلال در اين بازي نشــان داد كه روند رو به رشــد خود را همچنــان ادامه يدهــدم و منصوريان بازي به بــازي تيمــش را بهتر هدايت يكند.م اما نكته حايز اهميت اين ديدار آســيايي بازي خوب و تاثير گذار خسرو حيدري بود كه در اين بازي در پســت دفاع راســت بازي كرد و نشــان داد چه در بحــث هجومي و چــه در دفاع هنوز از بهترينهــاي ايران اســت و در گوش راست اســتقلال توانست با دفاع اصولي و حســاب اششده هايمهره ازبكي را از كار بيندازد. حيــدري با اين بازي علاوه بر تثبيت ركورد اشآســيايي نشان داد كه تمام شدني نيست و هنوز يك مهره قابل اتكا در سمت راست استقلال است. كاپيتان دوم استقلال در اين بازي علاوه بر دفاع، در فاز هجومي مثل هميشه در هايارســال ينقصشب خوب بود و نشان داد منصوريان در سمت راست يتواندم هميشه روي او به عنوان دفاع و هافبك راست حساب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.