استقلال پرتماشاگرترين تيم ليگ قهرمانان آسيا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقبال طرفــداران از بــازي با لكوموتيو همچون بازي با الســد نبود اما بــا اين حال همين حضور باعث شــد تا ورزشگاه آزادي در اولين ميزباني ركورد پرتماشاگرترين بازي را به نام خود ثبت كند.

اســتقلال در حالي توانست دومين بــرد متوالي خــود در ليــگ قهرمانان آسيا را جشــن بگيرد و در آستانه نوروز باســتاني به طرفدارانــش عيدي بدهد كه حضور پرشــمار همين طرفداران آن هــم در روزهايي كه همــه در تكاپوي هايجشــن سال نو هســتند باعث شد تــا هايآبي پايتخت تــا پايان دور رفت ركورد پرتماشــاگرترين تيــم قاره را به خود اختصاص دهند و از باشــگاه چيني پيشي بگيرند.

طبق آمــار ارائه شــده از ســوی ای اف سي از بازي استقلال با لكوموتيو ۴236۰ نفر ديدن كردنــد كه اين آمار باعث شد تا استقلال از باشگاه جيانگسو كه پيش از ايــن در هفته دوم ۴1۰33 نفر را به ثبت رسانده بود پيشي گرفته و عنوان پرتماشاگرترين بازي را به خود و فوتبال ايران تقديم كند.

البته اين ركــورد تنها تا پايان دور رفــت پا برجا خواهد بــود چون قطعا با آغاز دور برگشــت و هايميزباني بعدي پرســپوليس و استقلال در آزادي باز هم افزايش خواهد يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.