جشن صعود با شكست الاهلي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

شــاگردان منصوريــان توانندمي با كســب ســه امتياز در ديدار با الاهلي، صعود خود به دور دوم مســابقات ليگ قهرمانان را مسجل كنند.

استقلال در سه بازي ابتدايي خود با دو برد و يك شكست و كسب 6 امتياز با تفاضل گل مثبت چهار صدرنشين گروه اســت و پس از هايآبي تهراني نيز تيم الاهلي امارات بــا ۴ امتياز و تفاضل گل منفي يك در رده دوم قرار دارد.

التعاون عربســتان كه بسياري اين تيــم را در گروه جزو مدعيان حســاب يكردند،نم نيز ۴ امتياز دارد و با تفاضل گل منفي 2 در رتبه سوم قرار دارد.

لكوموتيو قهرمان ليگ و جام حذفي ازبكستان نيز در اين گروه با 3 امتياز در رده چهارم جدول قرار دارد و تفاضل گل اين تيم نيز منفي يك است.

معادلات گروه اول ليگ قهرمانان به شكلي است كه همه هاتيم در ديدارهاي روز چهارم يتوانندم صدرنشــين گروه شوند و هيچ تيمي از جايگاهي كه دارد مطمئن نيست.

سرنوشت استقلال در بازي با الاهلي مشخص شود.مي ديدار برابر الاهلي براي استقلال كليد صعود از اين گروه است و يهاآب توانندمي با شكست نماينده دبي در كنار گرفتن انتقام دور رفت مسابقات، در حضور هوادارانشــان جشن صعود را برگزار كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.