ورياي مصدوم، تيم ملي را از دست داد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مدافــع يپــوشمل اســتقلال به دليــل مصدوميت 2 تــا 3 هفته دور از ميادين خواهد بود. وريا غفوري به دليل كشــيدگي عضله پشــت ران به ديدار اســتقلال مقابل لكوموتيو نرسيد و اين بازيكن به همين علت 2 تا 3 هفته دور از ميادين فوتبــال خواهد بود. غفوري كه در فهرســت يروشك قــرار دارد به احتمال فــراوان ديدارهــاي تيم ملي مقابل عراق، قطــر و چين كه تا روز 8 فروردين اين مســابقات ادامه دارد را از دست داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.