مظاهري: قبل از بازي ترس داشتم

تيــم فوتبــال آهنذوب پس از 4 هفتــه ناكامي و تحمل تهايشكســ متوالي در ليگ برتر موفق شــد در ســومين بازياش در ليگ قهرمانان آســيا پيروزي ارزشــمندي را مقابل بنيادكار در ازبكســتان به دســت آورد. شــاگردان مجتبي حسيني در اين روز بازي زيبايي را بخصوص در ني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيروزي بســيار باارزشــي را در تاشكند به دست آورديد.

از قبل يدانســتيمم كه بازي بسيار سختي در انتظارمان است. ما سال گذشته با آنها در همين ورزشــگاه به تساوي بدون گل دســت پيدا كرديم. اما امسال با شرايط خاصي به تاشكند رفتيم. چه شرايطي؟

ما به خاطر نتايجي كه در هايهفته اخير ليگ به دســت آورده بوديم در بحران روحــي قرار داشــتيم و صادقانه بگويم كه خــود من فكر يكردمنم كــه اينقدر خوب بازي كنيم و برنده شــويم. اما خوشبختانه ههابچ شانوظايف را به بهترين شكل انجام دادند و مشانچكداهي كار اضافي نكردند.

اگر يباختيدم خيلي كارتان سخت يشد.م

صددرصد. اگر خداي نخواسته نتيجه را واگذار كرديممي شايد شانس صعودمان از گروه به حداقل يرســيدم و همانطور كه گفتيد شرايط خيلي سخت شد.مي اما حالا بســيار اميدواريم كه در هايبازي برگشت نتايج بهتري را كسب و از گروهمان صعود كنيم. من فكر يكنمم در مرحله برگشت تا حدودي كارمان ترراحت باشد.

نيمه دوم خيلي بهتر از 45 دقيقه اول بازي كرديد.

واقعيت اين است كه هر چقدر آقاي حســيني با ما قبل از بازي صحبت كرد كه بدون استرس بازي خودمان را انجام دهيم اما تا حدودي ترس داشتيم. من خودم اين ترس را كه ناشي از همان بحران روحي بود در خودم احســاس يكردم.م اما هر چه از بازي گذشــت مانشــرايط بهتر شد و فكر يكنمم از دقيقه 35 به بعد خودمان را پيدا كرديم و همانطــور كه گفتيد در نيمه دوم بدون استرس بازي بهتري را ارائه داديم.

تساوي دو رقيب ديگرتان هم به نفع بآهنذو تمام شد.

بله. تســاوي آنها باعث شد تا فاصله امتيــازي ما كمتر شــود. البتــه به جرات يگويمم كه ما در ترينسخت گروه مرحله مقدماتي قرار گرفتيــم و اگر از اين مرحله صعود كنيم ندهندهنشا اين خواهد بود كه كار بزرگي را انجام دادهايم.

مجتبي حسيني خيلي خوب شروع كرد به طوري كه بسياري از بينيپيشها را به هــم زد اما متانتي به يكباره دچار افت شد و چهار باخت پشت سر هم، به نظرتان چه دليلي داشت.

يانصافيب است اگر اين چهار باخت را به سرمربي نســبت بدهيم. تيم ما بنا به دلايلي اين تهاشكس را تجربه كرد كه اگر اينطور شدنمي الان شرايط بسيار بهتري را در جدول داشتيم. چه دلايلي؟

ببينيد ما نبايد فكر كنيم كه با چند پيروزي پشت سر هم همه چيز تمام شده و به اوج آمادگي و تجربه ايم.رسيده از طرفي اشــتباهات غيرعمد داوري در چند بازي، نتيجــه را كاملا به ضرر ما تغيير داد. زماني كه تمام اين اتفاقات بــا هم يافتدم جمع كردن تيم سخت يشــود.م البته سرمربي و بزرگترهاي تيــم خيلي با ههابچ صحبت م يكردند.

با توجه به اختــاف 10 امتيازي با اســتقال چقدر اميدوار به كسب سهميه آسيايي هستيد؟

همه هابچه در گل زدن و گل خوردن سهيم هستند. اين ششمين ايمسابقه بود كه در ليگ قهرمانان گل نمي خوردم اما واقعيت اين است كه اصا به آن فكر كنمنمي چون براي من موفقيت تيم در اولويت قرار دارد.

ما به هيچ وجه نااميد نيستيم اما از الان هم توانمنمي با قاطعيت صحبت كنم. بايد با شــرايط جلو برويم. به نظر من ليگ ما كيفيت بسيار بالايي دارد و تواني كه در ليگ صرف يكنيمم بايــد 2-3 برابر تواني باشد كه در ليگ قهرمانان يگذاريم.م

اولين بازي ســال آينده در ليگ را مقابل اســتقال خوزستان خواهيد داشت.

شك نكنيد بازي بسيار سختي است و بايد بــا 150 درصد توان به ميدان برويم تا از اين بازي شــش امتيازي برنده خارج شويم.

در بازي با بنيــادكار اتدروازه را بسته نگاه داشــتي، اين مساله چقدر برايت اهميت داشت.

صددرصد خيلــي مهم بود. چون به تيمم كمك يكردم تا به هدفش ترنزديك شــود. البته همــه ههــابچ در گل زدن و گل خوردن سهيم هســتند. اين ششمين ايمســابقه بود كه در ليــگ قهرمانان گل يخوردمنم اما واقعيت اين اســت كه اصلا به آن فكر يكنمنم چون براي من موفقيت تيم در اولويت قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.