زاده:هاشم با ابراز تمايل ناظم الشريعه به متي ملي بازگشتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

متي ملي فوتسال ايران در دو بازي تداركاتي به مصاف عراق رفت و در بازي نخســت با هنتيج سه بر دو و در دومين بازي با هنتيج 9 بر ســه از سد اين تيم گذشــت. يكي از حواشــي عجيب اين هابازي حضور سه بدنساز روي نيمكت متي ملي بود.

محمــد زادههاشــم در ايــن باره اليني،«:يگويدم بدنساز جديد متي ملي فوتسال بوده و جليل دوران هم از قبل جام جهاني در متي ملي حضور دارد. از تجربيات آقاي دوران استفاده يكنيمم و او در ايــن دو بازي كارهاي قبلي را با مربي جديــد چك يكردند.م همچنين آقاي جنتي، ماســاژور تيم اســت و در اين دو بازي در كنار ما او».بود در پاسخ به اين پرســش كه چند بازيكن از اين تيم در تركيب اصلــي متي ملي حضور خواهند داشت اينطور هدف«:يگويدم از دعوت بازيكنان جديــد به متي ملي اين بود كه بازيكنان اصلي از يك ســال پيش در اردو و تمرينات مداوم بودند و هيچ استراحتي نداشتند. براي دعوت از بازيكنــان جديد به متي ملي اصلي بايد ابتــدا ببينيم چند نفــر در تيم كارآيي لازم را هاند.داشــت احتمالا 60 درصد از تيمي كه مقابل عراق بازي كرد در كنار ۴0 درصــد از بازيكنــان حاضر در جام جهاني براي بازي با كرواســي انتخاب يشوندم اما اين تركيب هنوز هم قطعي نشده ».است

زادههاشــم درباره ادامه همكاري با اين تيم در جام هايباشــگاه آســيا :يگويدم قراردادم« با گيتي پسند تمام شــده و با ابراز تمايل ناظم الشريعه به كادرفنــي متي ملي بازگشــتم. مطمئنا اگر در متيــ ملي باشــم توانمنمي در گيتي پسند فعاليت كنم اما با توجه به اينكه جام هايباشــگاه آسيا تداخلي با هايبرنامه متي ملي ندارد ممكن اســت در اين باشــگاه كار كنم اما اين موضوع بستگي به هكميت فوتسال، سرمربي متي ملي و همچنين باشــگاه گيتي پســند دارد و آنها بايد اين درخواست را از من داشته ».باشند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.