لك: زادههاشم خودش بايد تكليفش را روشن كند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا لــك ســرمربي تيم فوتســال يپســندگيت درباره هدايت تيم فوتسال يپسندگيت در فصل بعد :يگويدم بعد« از قهرماني هنوز فرصتي براي صحبت كردن در مــورد حضورم براي هدايت تيم يگيت پسند پيدا نشده اســت ولي اگر بخواهم در ايــن تيم ادامه دهم، بايد هرچه زودتر تكليف همه چيز مشخص ».شود

او دربــاره حضور محمد مزادههاشــ در تيم يپسندگيت گويدمي: مزادههاش« خــودش بايــد تكليفــش را مشــخص كند. تيــم ملي هــايبرنامه زيادي براي فصــل جاري دارد و ما هــم به مربي نياز داريــم كه دايم كنار تيم باشــد و امور را مديريت كند. تصميم با خود مزادههاشــ اســت كه يخواهدم در تيم ملي باشد يا ».يپسندگيت سرمربي يپسندگيت تصميم دارد كــه بازيكنان مطرح خارجي را براي فصل آينــده جذب لــككند. يگويد:م زمان« مسابقات اروپايي با ليگ ما تقريبا يكي است و اين بازيكنان صلاح يبينندم تا در ليگ ايتاليا، روســيه يا اسپانيا بازي كنند به همين خاطــر احتمال اينكه در ليگ ايران حضور پيدا كنند كم اســت. با اين حال ما براي جــذب بازيكنان درجه يك تلاش ».يكنيمم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.