شيخ ويسي: مظاهري بهترين هبادرواز ن سال 95 بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چه كســي بهترين باندروازه ايران در ســال 95 بود؟ هر كس هايعقيد دارد اما از نظر وحيد شــيخ ويسي كه خود يكي از بهترين نهايهبادرواز ليگ برتر اســت، رشــيد مظاهري بهترين بود. شــيخ ويســي در اين بــاره :گويدمي به« نظر من رشــيد مظاهري بهترين باندروازه ايران در سال 95 بود. او از اول سال تا امروز ثبات داشته و نوسانكم ظاهر شده. از طرفي تيمشان هم قهرمان جام حذفي شد و مظاهري يكي از دلايل به دست آوردن اين عنوان ».بود

شيخ ويســي هايشصحبت را اينگونه ادامه :دهدمي به« نظر من مظاهري عملكرد خوبي ارائه داد و نشان داد تا چه حد آماده است. البته اكثر هاهباندرواز در يك سطح هستند اما مظاهري بالاتر از بقيه بود. او اشــتباه آنچناني انجام نداد و نوسان هم نداشت. ضمن اينكه تيم ذوب آهن هم تيمي نبود كه موقعيت به حريف ندهد. در هر بازي ‪6 ،5‬ توپ خطرنــاك روي دروازه اين تيم آمــدمي و مظاهري آن را مهار يكرد.م به همين دليل معتقدم او بهترين هباندرواز ايراني در سال 95 ».بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.