امیني: سال ۹۵ براي سپاهان خوب نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا مصدوميت لي اوليويرا فرصت خوبي براي مهدي اميني به وجود آمد تــا اين هباندرواز جــوان بار ديگر بتواند درون دروازه ســپاهان قرار بگيرد و خودنمايي كند.

اميني كه در هايبازي اخير خيلي خوب كار كرد و در حد ستاره ميدان ظاهر شــد، اميد زيادي دارد كه در سال 96 ســپاهان به جايگاه بالاتري در جدول هبنديرد قرار بگيرد.

باندروازه سپاهان اصفهان در مورد پايان سال 95 و قرار گرفتن تيمش در رده هفتم جدول هبنديرد ليگ برتر :يگويدم تيم« ما امســال با تغييرات 95 درصدي مواجه شد. البته قبول دارم انتظارات از سپاهان هميشه بالاست ولي تيمي كه با اين همه تغيير مواجه يشودم نياز به زمان دارد. حتي همين پرسپوليس كه الان صدرنشين است سال گذشته قرار گرفتن در رده دوازدهم جدول را هم تجربه كرد.

تيم ما نياز به زمان دارد و تواندمي در آينده هايحرف زيادي براي گفتن داشــته باشد. البته قبول دارم كه جايگاه هفتمي خوب نيست و اين در است كه فصل گذشته هم در رده يازدهم قرار گرفتيم.

سال 95 براي ســپاهان اصلاً خوب نبود ولي اميدوارم در سال 96 اين تيم را به جايگاه ياشواقع برســانيم تا مردم اصفهان خوشــحال شــوند. 95 درصد دوستانفوتبال اصفهاني طرفدار سپاهان هستند و بايد آنها را خوشحال ».كنيم

مهدي اميني با وجود اينكه سال 95 را سال خوبي براي سپاهان يداندنم اما اين سال را يك سال خوب براي خودش يداندم چرا كه او به تركيب اصلي زردپوشــان اصفهاني اضافه شد و توانست يهايشايستگ خودش را به نمايش بگذارد. اميني با اشــاره به عملكردش در ســالي كه رو به اتمام است، ادامه :دهدمي امســال« سال خوبي براي من بود چون توانستم در ليگ برتر و جام حذفــي براي اولين بار به ميدان بروم و خودم را نشــان بدهم. عملكرد بدي هم نداشتم ولي اميدوارم در سال 96 به جايگاه بالاتري در فوتبال ».برسم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.