بازيكنان نفتصنعت منتظر تحقق وعدهها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم تنفتصنع آبادان از ســه روز پيــش تمريناتــش را براي بــازي مقابل پرســپوليس آغاز كرده. مديريت باشگاه تنفتصنع آبادان به بازيكنان و كادر فني ايــن تيم قول داده كه تــا پيش از اتمام سال، بخشي از شــانمطالبات را به آنها پرداخــت كند. پس از بازگشــت اعضاي تنفتصنع به آبادان، مديرعامل باشــگاه در جمع بازيكنان حاضر شــده و به آنها اعلام كرده كه قرار است هب زودي قسمتي از تتانمطالبا پرداخت شــود. باشــگاه تنفــتصنع تاكنــون نتوانســته به قول خودش عمل كرده و پرداختي به بازيكنان داشته باشد. بازيكنان و اعضاي كادر فني هم فعلاً منتظر رســيدن مطالباتشــان هســتند. تاكنون 50 درصــد از قرارداد بازيكنــان تنفــتصنع آبادان بــه آنها پرداخت شده و آنها اميدوارند كه روزهاي آينده هم بخشي ديگر از تشانمطالبا را دريافــت كنند تا به خريد عيد بپردازند و با روحيه بالا آماده نوروز و سال نو شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.