لنعمه:آ مشكلات برطرف نشود ضربه بزرگي ميخوريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمد لنعمــهآ مدافع نفت تهــران فكر يكندم اگر مشــكلات تيم برطرف نشود ضربه بزرگي به آنهــا وارد خواهد شــد. نعمهآل در مورد شــرايط بحراني نفت :گويدمي در« حال حاضر مترينمه دغدغه بازيكنان به مشــكلات مالي مربوط يشــود.م ما تا اينجا خوب نتيجه ايــمگرفته و در رده پنجم جــدول قرار داريم، ضمــن اينكــه در جام حذفي هم فيناليســت شــديم. ههابچ قبــل از عيد انتظــار دارند كه مشــكلات مالي برطرف شــود و اميدوارم اين اتفــاق رخ دهــد. اگر مشــكلات مالي برطرف نشــود نفت تهران ضربه بزرگي خواهد خورد. ما بازيكنان در زمين مســابقه بازي يكنيمم و طبيعتاً بايد از لحاظ ذهني تمركز داشته باشيم. اميدوارم قبل از عيد مشكلات برطرف ».شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.