هفته بيست و پنجم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جمعه 96/1/11 پيكان- سازيماشين تبريز، ورزشگاه شهداي شهر قدس، ساعت 17 نفت تهران- جامگانسياه مشهد، ورزشگاه تختي تهران، ساعت 17 پديده مشهد- صباي قم، ورزشگاه الائمهثامن مشهد، ساعت 17 استقلال خوزستان- آهنذوب اصفهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 18:50

شنبه 96/1/12 سپاهان اصفهان- سايپا، ورزشگاه جهاننقش اصفهان، ساعت 17 استقلال- فولاد خوزستان، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت 18:50 تراكتورسازي- گسترش فولاد، ورزشگاه يادگار امام ره() تبريز، ساعت 19:15 تنفتصنع آبادان- پرسپوليس، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت 16:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.