بش ععيلید ا ازن:کدبررین کدماک،ن50میل شویرصیونتیطارمن تخداردستهصمحاست

موادی که از من گرفتند زیاد نبود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - حامد حسینی ‪Hamed Hosseini‬

شــب عيد در زندان؛ تصورش هم ســخت اســت. اين اســت حال و روز علي اكبريان ستاره سابق هايسال نه چندان دور استقلال و پرسپوليس كه در پي يك اشتباه سرنوشت ديگري پيدا كرده است. شايد او اگر در مسير فوتبال كه استعدادش را داشــت پيش رفت،مي امروز روي نيمكــت يكي از هايتيم فوتبــال در نقش مربي نشســته بود. در آستانه پايان ســال ۹5 وگوييتگف با اكبريان انجام داديم و او درباره موضوعات مختلف حرف زد. اكبريان كه اميدوار به عفو اســت تا در ســال ۹۶ از زندان بيرون بيايد اين بار يخواهدم سرنوشــت خود را جــور ديگري رقم بزند. هايحرف او را در زير بخوانيد و در لحظات شيرين تحويل سال ياد آنهايي باشيم كه از يشانههاخانواد دورند.

*** چندتا از دوستانم مانند آقاي اوليايي، بهروز سلطاني، ميرشاد ماجــدي و چند نفر ديگر گفتند وقتي از زندان بيرون آمدي، به دليل اينكه 7-8 سال است در زندان پوچ پوچ شدي، كمك خواهند كرد تا در تيمي به عنوان دستيارمربي- مشغول شوم تا بدون كار نمانم و گذشته را جبران كنم.

منتظر ابلاغ عفو هستم بــه اميد خدا منتظرم عفوي كه شــامل من شــده به زودي ابلاغ شــود. با يهاييپيگير كه انجام گرفته، فكر كنمنمي بيشــتر از يك سال طول بكشــد. با توجه به اينكه ســازمان ها،زندان دادســراها و مسوولان قضايي در هاحكم هاييتخفيف قايل يشــوندم و شرايط بهتر از 7 ســال پيش شــده، در همين چند وقت خيلي از يهازندان آزاد شــده يا به مرخصي هاندرفت حتي كساني كه حبس ابد داشتند. طبق قانون افرادي كه 5 سال از محكوميت شان گذشته توانندمي به مرخصي بروند ولي من متاسفانه ســند براي وثيقه ندارم تا براي مرخصي بيرون بياييم اما باز هم تعدادي از دوســتان لهاييقو هاندداد كه اميدوارم عملي شود. مواد زیادي از من نگرفتند برخلاف شــايعاتي كــه درمورد من مطرح شــده، كلا از من گرم40 گرفتند آن هم اشهمه مواد نبود. همان اول در دادگاه به قاضي گفتم مواد را براي تجزيه به آزمايشــگاه بفرستند اما اين كار را نكردند. اگر براي تجزيه يفرستادند،م 2-3 گرم هم شــد.نمي آن وقت پرونده به داور يخوردم و مشمول قاچاق مواد شدم.نمي كساني كه به ملاقاتم آمدند اگر از دوستان قديم اســتقلال و هايممدورهه در پرسپوليس اسم ببرم، نفر20 شوندمي كه به ملاقاتم هاند.آمد در كنار آن نفراتي مانند مجيد قدوسي رييس اسبق هيات فوتبال تهران، حميد كريمي رييس ورزش سازمان هازندان با رضا شاهرودي و افشــين پيرواني به ملاقاتم آمدند. تقريبا اكثر يهاقديم به من ســر اندزده و از همه ممنونم. اتفاقا آقاي بهروز ســلطاني از طرف پيشكســوتان پرسپوليس كهاييكم را برايم فرستاد كــه من هم آنها را براي امخانواده به بيرون زندان فرســتادم. همچنين باشــگاه استقلال به امخانواده بن هاند.داد البته خود باشــگاه پرســپوليس كاري برايم نكرده و تنها پيشكســوتان پرســپوليس كه از باشگاه جدا هســتند كهاييكم را اخيرا اند.داشته دلم يخواهدم پاسخ محبت اين دوستان را بدهم اما دانمنمي چه كاري از من بر آيد.مي در زندان يهاييكاردســت درســت يكنيمم مثل تسبيح و اين قبيل چيزها كه فكرنمي كنم به درد دوســتانم بخورد. اميدوارم بعد عفو محبت همه را جبران كنم.

غصه شب عید در زندان از غصه و فكر بعضي تهاوق سيگار يكشم.م هميشه دلتنــگ خانواده و ههايمبچ هســتم. واقعا گذر عمر در زندان سخت اســت، اينطور نيست كه در زندان راحت زندگي كني! حال و هواي بدي دارد مخصوصا شــب عيد؛ آنهايي كه سند دارند مرخصي يگيرندم اما افرادي مانند من كه ســند ندارند و بايد در زندان بمانند، روزها خيلي سخت برايشان يگذرد.م همه آرزو دارند شــب عيد كنار خانواده باشــند ولي يدانمنم براي من قسمت كي يشودم كه عيد را كنار امخانواده باشم. ســال 8۹ آخرين عيدي بود كه بيرون بــودم و 30 فروردين دستگير شدم. روزگارت در زندان در زنــدان آنهايي كــه در واحد 3 و هســتند4 كار ميكنند. كارهايي مثل كفاشــي و خياطي و از اين دست كارها ولي ما واحد يك هســتيم كه هاابدي را در آن نگه يدارندم و امكان كار وجــود ندارد. اينجا صبح برنامه قــرآن داريم، هواخوري، ناهار و نماز هايبرنامه بعدي هســتند. بعــد از ظهر هم گل كوچك بازي يكنيمم بعضي تهاوق هم مسابقه گل كوچك و واليبال گذارندمي كه من در تمام آنها شركت ميكنم.

عیدهاي دوران كودكي بچه كه بودم، چهارشــنبه ســوري جلوي در مانخانه آتش روشن يكرديمم و صبح عيد از پدرم عيدي گرفتممي و براي ديد و بازديد به خانه فاميل و اقوام رفتيممي اما الان متاسفانه هيچ كدام از آنها نيســتند و از دنيا هاند؛رفت من هم كه نيستم و بــراي خانواده هيچ فرقي با آنها نــدارم. بهترين عيدي را از مادر بزرگم گرفتم؛ يك اسكناس دو توماني كاغذي تا نخورده. هيچ وقــت آن عيدي را فراموش يكنم.نم آن ســال فقط 5 سال داشتم.

دلخوري شخصي ندارم من از كســي دلخور نيســتم؛ از كســي ناراحت هم نيســتم ولي دانممي هاخيلي از من دلخور هســتند كه اميدوارم من را ببخشــند. احساس كنممي مشــكلي كه براي من به وجود آمد باعث بد نامي ورزشــكاران و تهافوتباليس شد. البته جرم من ناخواســته بود ولي به خيلي از مربيان و بازيكنان فوتبال برخورده است. هميشــه وقتي به مربيان خودم زنگ يزنم،م به آنها گويممي ببخشيد كه شــاگرد خوبي نبودم. حتي يك هفتــه قبل از آنكه منصور پورحيــدري فوت كند، تلفني با او صحبت كردم و به او هم گفتم ببخشــيد كه شــاگرد خوبي برايتان نبــودم؛ منصورخان هم گفت عيبي ندارد، هر وقت از زندان بيرون آمدي، به ملاقاتم بيا. حيف كه منصورخان ديگر نيست تا او را ببينم. كمك دوستان الان دو ماه اســت كه پيشكســوتان پرســپوليس ماهي يك ميليون تومــان به بچه هايــم يدهند.م پيشكســوتان دهه ۹0 اســتقلال هم يك مقــدار به امخانــواده كمك ميكنند. از پيشكســوتان پرســپوليس بخصوص از شاهرودي، پيرواني و خوراكچي و بهروز ســلطاني از صميم قلب تشــكر ميكنم چون دو كار مهم برايم انجــام هاند.داد يكي نام من را هم در هاييخانه كه قرار اســت در كرج به پيشكسوتان بدهند ثبت نام اند.كرده واقعا در اين دو ماه كه با آقاي سلطاني آشنا شدم خيلــي به من كمك اند.كرده يك پولي را يك) ميليون تومان در مــاه جمع( يكندم و به هامخانــواد يدهد.م بچه كه بودم آرزو داشتم با بهروز سلطاني عكس يادگاري بگيرم.

تنها گلایه كاظــم اوليايي، مجتبــي تقوي، ميرشــاد ماجدي، جواد زرينچه و پيشكســوتان تيم اكباتان مانند هادي آهنگران، سيد مهدي حيدري، علي نيكجو و همچنين مهدي محمد نبــي و علي نظري جويباري هاييكمك هاندكرد كه كمال تشكر را دارم. در ههارسان گفتند مهدي طارمي 50 ميليون بــه امخانواده كمك كرد اما صحت ندارد و يك ريال هم از سوي طارمي به هامخانواد پول داده نشده. در كل از طرف باشــگاه پرســپوليس دوتا 500 هزار تومان به من هاندداد كــه يك بار از طرف خود خوردبيــن و يك بارهم از طرف كريــم باقري بــود اما از طرف مهدي طارمــي كه بازيكن بزرگي اســت و وضعيت مالي خوبي هم دارد هيچ كمكي نشده است. امخانواده به من زنگ يزنندم و يگويندم كه اههروزنام مســائلي را هاندنوشــت و تو يخواهينم پيگيري كني؟ گويممي اگر طارمي يخواستم كمك كند خودش جلو يآمــدم از طرفي هم هاخيلي به مــن يگويندم در هارســانه خوانديم كه 50 ميليــون از طارمي ايگرفته و وضع خانواده ات خوب شده در حالي كه اينطور نيست. درآمد از فوتبال من درآمدي از فوتبال نداشتم. در استقلال يك ميليون قرار دادم بود كه قرار بود در چند قسط بدهند كه ندادند. در مــاه هم 14 هزارتومان يدانــدم كه گاهي پرداخت شــدمي و گاهي چند ماه پولي يدادند.نم من از جيب خودم خرج كردم آمدم اســتقلال. ماشــينم را فروختم يك ميليون به باشگاه پارس خودرو دادم تا هامرضايتنام را براي اســتقلال صادر كند در حالي كه پارس خودرو 4 ميليون به من يدادم تا بمانم. از 4 ميليون گذشــتم و يــك ميليون هم براي رضايتنامــه دادم در حالي كه سال 73-72 با 4 ميليون شدمي دو تا خانه در اكباتان خريد ولي به عشــق استقلال به اين تيم آمدم. باز خدا پدر اوليايي مدير وقت استقلال را بيامرزد يك فصل من را فرستاد كويت و چند ميليون پول گرفتم و با آن پول يك خانه كوچك خريدم. يدانمنم كارم درست بود يا نه براي دلم اين كار را كردم اما الان كسي كاري برايم انجام يدهدنم حتي يهــابعض جواب تلفنم را هم يدهند.نم ســال 81-80 بود، كل قراردادم ميليون10 تومان بود كه 4-3 ميليون آن را گرفتــم كه يدانمنم پدرم فوت كرد يا اتفاق ديگري برايم به وجود آمد كه خرج شد. در فوتبال ســه بار هم كارم به عمل جراحي كشيده شد و در كل پولي به دســتم نرسيد. آخرش زن و هامبچ آواره و من هم گوشه زندان هستم. براي من و همه زندانيان در بند دعا كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.