شوت به سمت مورينيو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ممفيس دپاي، هافبك ليون با گل اســتثنايي كه دوشنبه شــب به ثمر رساند به شدت مورد توجــه ههارســان قرار گرفته است. دپاي كه در نيم فصل از منچستريونايتد جدا شد، در مسابقه دوشنبه شب تيمش با يك ضربه ديدني از ميانه زمين، دروازه حريفش را باز كرد كــه اين گل مورد توجه بســياري قــرار گرفته است. عمر موماني با نگاه تيزبينانه خود ســوژه كارتونــش را از همين گل به دســت آورد و موضوع كارتــون جديدش را به همين بازيكن و پيام گلش براي مورينيو اختصاص داده اســت. او با خلق اين كارتون معتقد است ممفيس شوتش را مســتقيما از ليون به لندن زد و اين توپ به سر مورينيو برخورد كرد كه در زمســتان اجــازه خــروج او را صــادر كرد. او چندي پيش كارتون ديگري درباره شــوخي كاكا به نيمار دربــاره تغيير نامش به »ريمار« كشــيد كه مورد توجه ههارسان قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.