تغيير شيوه مبارزه كي روش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كارلــوس يروشك كه در آخرين پيام فيســبوكي خود مدعي شد بعد از تماشــاي عملكرد لژيونرها حالا نوبت تماشاي بازي هاينماينده ايران در آســيا است. به همين خاطر چند ساعت بعد از حضور در ورزشگاه آزادي و تماشاي بازي استقلال مقابل لكوموتيو راهي دوحه قطر شــد و شب گذشته مصاف حساس پرسپوليس با الريان را از نزديك تماشا كرد. حضور يروشك در قطر براي تماشــاي بازي پرسپوليس با توجه به شهاييتن كه او در هايماه اخير با برانكو داشــته، يكي از ترينجالب اتفاقات اين بازي بود. ترجالب اينكه وقتي يروشك تصميم گرفته هيچ يك از بازيكنان پرسپوليس را به تيم ملي دعوت نكند، چرا بايد عملكرد آنها در هايبازي آســيايي برايش جالب باشــد؟ البته هاخيلي سفر يروشك به قطر را به منزله كوتاه آمدن يروشك از مواضعش درباره برانكو و پرســپوليس يدانند.م گويا حالا كه احتمال قهرماني پرســپوليس با برانكو بيشتر و بيشتر يشود،م روشكي ترجيح داده به جاي اينكه مقابل برانكو بايستد، از راه ديگري وارد شــود. واقعيت اين است كه يروشك مرد باهوشي اســت و بعد از آخرين تنشي كه با برانكو داشت، وقتي ديد كه هاخيلي حــق را به برانكو دادند، صــلاح را در اين ديد كه به جاي به خطر انداختن محبوبيتش، شيوه اشمبارزه با برانكو را تغيير دهد. روشكي به خوبي متوجه شــده كه مقابل هواداران پرســپوليس ايستادن، هيچ گاه به نفع او نخواهد بود. بخصوص حالا كه او بيشتر از هرزمان ديگري اتحاد و حمايت همه اهالي فوتبال را براي موفقيت نياز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.