آقاي گل گل نزن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

لوســيانو ادينيو كه با عنوان آقــاي گل ليگ چهاردهم به ايــران آمد، در اين فصل نتوانســته انتظــارات را برآورده كند. او در ليگ شــانزدهم تنها ۶ گل براي تيمش به ثمر رســانده و عملكردش نيز نســبت به گذشته راضي كننده نبوده اســت. در چنين شرايطي كادرفني تراكتورسازي در نظر دارد براي هايبازي باقيمانــده هايتوانمندي ادينيو را شــكوفا كند. به همين خاطر ادينيــو علاوه بر تمرينات گروهــي، تمرينات ايويژه را نيز انجــام يدهدم تا به مرز آمادگي آلايده برسد. او در روزهاي گذشته چند دقيقه به صورت اختصاصي كار كرد و قرار است اين روند در روزهاي آينده نيز ادامه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.