علي نژاد: كميته انضباطي تصميم نهايي را ميگيرد

پست جدید نشان دهنده اعتماد فدراسيون جهاني است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييــس فدراســيون ووشــو ايران ميگويــد: «اينكــه مســووليت كميته انضباطي به ما واگذار شــده نشــان از اهميت ووشــو ايران براي فدراســيون جهاني اســت.» مهــدي علي نــژاد با بيــان اين مطلب كه بــا تجديد نظر در اساســنامه فدراســيون جهاني، كميته انضباطي شــكل اجرايي به خود گرفته اســت، درباره كميتهاي كه مسووليتش را گرفته، ميگويد: «از اين پس در مورد تخلفات صورت گرفته در ووشــو جهان ايــن كميته به عنــوان عاليترين ركن انضباطي، تصميم ميگيرد كه حكم آن قطعي و قابل اجراست و استيناف ندارد. هر كســي هم به حكم معترض بود بايد به دادگاه عالی ورزش شكايت كند.»

او ادامه ميدهد: «رييس فدراسيون جهانــي چند روز قبل بــا بنده تصميم گرفت و در خصوص تشكيل اين كميته صحبتهايي صورت گرفت و در نهايت حكم مسووليت آن براي بنده صادر شد كه اين موضوع نشان دهنده سطح بالاي ديپلماسي ايران در سطح جهان و رابطه خوب ما از يك ســو و اعتماد مسوولان فدراسيون جهاني به ووشو ايران از سوي ديگر است.»

رييس فدراســيون ووشــو با اشاره به برگزاري ششــمين دوره جام پارس هم توضيحاتــي ميدهد: «اين رقابتها با حضــور تيمهايي از 15 كشــور طي روزهاي 25 تــا 27 فرورديــن ماه در سمنان برگزار ميشود كه تيم اعزامي به بازيهاي كشورهاي اسلامي و نماينده ســمنان نيز در اين مســابقات شركت ميكنند.»

او در خصــوص تيم ملــي اعزامي به بازيهاي كشــورهاي اســلامي نيز ميگويد: «در ايــن دوره به دليل آنكه ميزبــان در بخــش ســانداي مــردان قدرتمند اســت، تالو مــردان و زنان در ايــن دوره برگزار نميشــود. به همين دليل تيم ايران با تعداد نصف دوره قبل و فقط در بخش ســانداي مردان در اين رقابتها شركت ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.