احمدوند: هر بازي حكم مرگ و زندگي را دارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم ملي تنيس ایران معتقد است كه هر بازي در مسابقات دیویس كاپ براي تيم ایران حكم مرگ و زندگي را دارد. ســعيد احمدوند ســرمربي تيم ملي تنيس ایران در مورد برگزاري روز اول رقابتهاي تنيس دیویس كاپ آســيا و اقيانوسيه گفت: «یكي از سه بازي را بردهایم؛ هر بازي حكم مرگ و زندگي را دارد. حریفان بسيار باهوش هستند و كارمان ســخت اســت.» او درخصوص حریف ویتنامي تيم ایران در این رقابتها هم گفت: «فام نفر اول ویتنام است. فكر نميكنم حریفان اختالف ســطح چنداني داشــته باشــند. او توپ كمتر خراب ميكند اما باالخره ما ميزبان هستيم و با خودباوري، مليپوشان ایران ميتوانند پيروز باشند.» سرمربي تيم ملي تنيس ایران با اشاره به اختالف موقعيت مكاني ميزبان مسابقات از ســطح دریا، گفت: «اختالف از ســطح دریا تاثير زیادي روي روند بازي بازیكنان نداشــت. فكر ميكنم شاهين تاكتيك درستي انتخاب كرد و اجازه نداد حریفش كار خاصي انجام دهد.»

تور بينالمللي دوچرخه سواري تایلند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.