نوزدهمي براي قیصريه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با پایان جدال وزنهبرداران دســته ۲۶ كيلوگرم رقابتهــاي وزنهبرداري قهرماني نوجوانان جهان، احســان قيصریه به مقام نوزدهم دســت یافت. پــس از پایان رقابت دسته ۲۶ كيلوگرم مســابقات وزنهبرداري قهرمانــي نوجوانــان جهان و با مشــخص شــدن نتایج كامل وزنهبرداران دســته ۲۶ كيلوگــرم ایــن دوره از پيكارها، احســان قيصریه نماینده وزنهبرداري كشــورمان در حركت یكضرب با ۴۰۱ كيلوگرم بيســت و دوم شــد. همچنين در حركت دوضرب با مهار وزنه ۸۲۱ كيلوگرمي در رتبه بيســتم قرار گرفت و در نهایت با حدنصاب مجموع ۲۳۲ كيلوگرم در جایگاه نوزدهم دسته ۲۶ كيلوگرم قرار گرفت. اسامی سه وزنهبردار برتر دسته ۲۶ كيلوگرم به شرح زیر است: يكضرب: ۱- زلفت گارائف(روسيه): ۸۲۱كيلوگرم ۲- آناتولــي ساولياف(قزاقســتان): 7۲۱ كيلوگرم ۳- یونابان وي(چين): ۶۲۱ كيلوگرم دوضرب: ۱- آناتولــي ساولياف(قزاقســتان): ۴۵۱ كيلوگرم ۲- یونابان وي(چين): ۰۵۱ كيلوگرم ۳- غالم ناوي(هند): ۸۴۱ كيلوگرم * «گارائف» روس در حركت دوضرب اوت كرد. مجموع: ۱- آناتولــي ساولياف(قزاقســتان): ۱۸۲ كيلوگرم ۲- یونابان وي(چين): ۶7۲ كيلوگرم ۳- حليــم ســتيان محمد(اندونزي): 7۶۲ كيلوگرم

سومين گروه كاروان ایران به تایلند رسيد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.