برگزاری مسابقات ۰۱ جانبه كشتي به ياد هادي نوروزي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات ۰۱ جانبه كشــتي به یاد هادي نــوروزي كاپيتان فقيد تيم پرســپوليس روز ۴۲ فروردین ماه در شهر بابل برگزار ميشود. این رقابتها بــا همكاري اداره ورزش و جوانان بابل و خانواده مرحوم نوروزي با شــركت سه تيم از استانهاي تهران، گلســتان و البرز و هفت تيم دیگر از شهرهاي مختلف مازندران برگزار ميشود.

این دوره از مســابقات به یاد هادي نوروزي برگزار ميشــود و با توجه به شــماره ۴۲ هادي نوروزي قرار اســت در ۴۲ وزن و در ۴۲ فروردین ماه در ســه رده سني خردســاالن، نونهاالن و نوجوانان در استادیوم آزادي بابل برگزار ميشود.

همچنين به صورت نمادین در اولين كشتي این دوره از مسابقات، سوت آغاز رقابتها توســط هاني نوروزي یــادگار هادي نوروزي به صدا در خواهد آمد. ضمنا در هر رده سني نفرات اول تا سوم عالوه بر دریافت حكم قهرماني و جوایز، پيراهن هادي نوروزي كه با شــماره ۴۲ ثبت شده است را دریافت ميكنند. مرحوم هادي نوروزي كاپيتان فقيد پرســپوليس تهران در ابتداي فعاليتهاي ورزشــي خود یك كشتيگير بود و در رده سني نونهاالن عنوان استاني نيز كسب كرده بود.

معرفي ۳ دوپينگي جدید در المپيكهاي ۸۰۰۲ و۲۱۰۲

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.