ايران در رده دوم جاده آسیا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ردهبندي جدیــد فدراســيون جهاني دوچرخه ســواري در حالي اعالم شــده كه براساس این ردهبندي ایران در بخش جاده، در رده دوم آسيا قرار دارد.

در این ردهبندي كشورهاي قزاقستان با 7۸7۱ امتياز، ایران با ۶۸۶۱ امتياز و ژاپن با 7۲۸ امتياز به ترتيب جایگاههاي اول تا سوم آسيا را به دست آوردهاند.

در بخش انفرادي جاده نيز پيتر ساگان در صــدر ردهبندي جهاني اســت و رحيم امامــي در رده ۰۹۱، آروین گودرزي در رده ۴۰۲ و ميرصمد پورســيدي در جایگاه ۵7۲ قــرار گرفتهاند. در بخش تورهاي آسيایي نيز۲ ورزشكار كشورمان در بين ۳ نفر برتر قرار گرفتند. طبق اعالم اتحادیه جهاني الكسي التسنكو قزاقستاني در جایگاه نخست آسيا و رحيم امامي و آروین گودرزي هر دو از ایران در جایگاههاي دوم و سوم آسيا قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.