تماس مورينيو با سانچس براي كشاندن او به اولدترافورد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - گابريله ماركوتي ‪Gabriele Marcotti‬

شنبه گذشته چلســي در ديداري كه بر كريســتال پاالس مســلط بود، 2 بر يك باخت. دليل شكســت دفاع عالي وين هانسي و محمد ساخو، ضعف تمام كنندگــي و البته بدشانســي بود. بازي چهارشنبه هم با همين نتيجه تمام شد البته اين بار چلسي برنده شد برابر تيمي بسيار بهتر از پاالس يعني منچسترسيتي و درست مثل بازي قبل تيمي به پيروزي رسيد كه اصال شايستگي نداشت.

چلسي از تغيير جهت توپ و اشتباه دروازهبان به گل اول رسيد و بعد از آنكه ويلي كابايرو پنالتي ادن آزار را دفع كرد، با خوششانســي توپ مقابــل پاي بال بلژيكــي افتاد و گل دوم زده شــد. گل سيتي هم با خوششانسي به ثمر رسيد و اگر فرصت ديرهنگام جان استونز را هم در نظر بگيريم، بازي ميتوانست نتيجه ديگري داشته باشد. همراه كنيد اين را با بازي تاتنهام كه تا دقيقه 88 از سوانزي عقب بود اما در ســه دقيقه ســه گل زد و 3 بــر يك به پيروزي رســيد. اگر اين دو بازي نتيجه متفاوتي داشــت، فاصله

نشــريه ديليميل انگليس خبري جنجالي منتشر كرده است، خبري حاكي از آنكه ژوزه مورينيو مربي منچستريونايتد با الكســيس سانچس ســتاره آرســنال تماس گرفته است تا نظرش را درباره انتقال احتمالي به اولدترافورد در پايان فصل جاري جويا شود.

در يــك برنامه تلويزيوني در شــيلي بــا عنوان «نمايش پرنســافوتبال» ادعايي صورت گرفته اســت مبنــي بر اينكه مهاجم شيليايي ناراضي آرسناليها كه خواهان ترك اين تيم است تماسي از سوي آقاي خاص دريافت كرده است. مورينيو اما ظاهرا تنها مشتري مهاجم ســابق بارسلونا نيست چرا كه صدر جدول پنج يا ده امتياز ميشد كه اختالف قابل توجهي است.

آنتونيــو كونته بعــد از بازي گفت: «طبيعي است كه در بخشهايي از بازي به زحمــت افتاديم اما به نظرم اين جان كندن ما نتيجه خوبي داشت.»

او از اين كلمه زياد استفاده ميكند و در كشورش ايتاليا، اينكه بداني چطور جان بكني، كامال اصطالح مقبولي است. يعني اينكه بپذيري در مقاطعي از بازي همــه چيز عليه تــو اســت، نميتواني خواســتت را بر حريــف تحميل كني و بهترين كار اين اســت كه سعي در آرام كردن توفان داشته باشــي. گاهي برابر تيمي كه خيلي بهتر اســت و گاهي به اين دليل كه شما واقعا بد بازي ميكنيد.

مهم اين اســت كــه چطور واكنش نشــان بدهيــد. برابر ســيتي، كونته با فرســتادن نمانيا ماتيــچ به جاي كورت زوما، ملحق شــدن سزار آســپيليكوئتا بــه خط دفاع و آمدن پــدرو به كنارهها ايــن كار را كــرد. اين كار تعــادل را به تيــم برگردانــد و تيم هماني شــد كه ميخواست.

يادتان باشــد جان كندن و زحمت كشــيدن لزوما به معني عقب نشستن، پپ گوارديوال مربي منچسترسيتي هم به جذب او تمايل دارد بخصوص كه به واسطه يك سال همكارياش با او در بارسلونا اين بازيكن 28 ســاله را ميشناســد و از تواناييهايش مطلع اســت.در همين حال از چلسي بهعنوان ديگر مشتري بازيكن پيشــين اودينزه نام برده ميشــود و پاريسنژرمن هم بدش نميآيد كه با او، ادينســون كاواني و آنخل ديماريا يك مثلث هجومي بسازد. مورينيو اما ظاهرا جديترين مشتري سانچس است بخصوص كه مشــخص نيست زالتان ابراهيموويچ فصل آينده هــم در منيونايتد بماند و احتمال رفتن وين روني هم وجود دارد. دفاع كردن و هضم فشار نيست. بعضي تيمها براي اين ســاخته شدهاند و حتي اگر حريف در زمين خودش پارك كند، كار خودشان را ميكنند چون ميدانند دير يا زود فرصتي پيش ميآيد و شايد يك ضربه شــروع مجدد گيرشان بيايد، ما تيمهــاي زيادي ديدهايــم از جمله چلســي كونته در بعضي بازي ها. البته اين چيزي نيست كه كونته از آن حرف مــيزد، منظور او لحظاتــي بود كه تيم كنترل بازي را به حريف واگذار ميكند اما اگر زمان شــما فرا نرســيد، چه؟ آيا اطمينان داريد كــه از مخمصه خالص ميشــويد؟ يا اينكه شــيوه بازي تان را عوض ميكنيد و خطر بيشتري به جان ميخريد؟

موضــوع، فقــط اعتماد بــه نفس نيســت، بلكه بايد به همتيميها و مربي اطمينــان داشــته باشــيد و بدانيد چه زماني بايد از دســتور بازي عدول كنيد. اين چيزي اســت كه مربــي به بازيكن ميدهد امــا نميتواند از هوا ايجاد كند. مربي بازيكناني ميخواهد كه مسووليت پذير باشــند، مخفي نشــوند و ظرفيت داشته باشند.

چلســي كونتــه ايــن ويژگيها را داشــته، از وقتــي در ســيهنا مربيگري ميكــرد تيمهايــش اينطور بــوده اند، حــركات عجيب و غريبــش كنار زمين فقط يك رفتار نيســت بلكه مانيفســت فيزيكي است كه در جريان مسابقه با آن زندگي ميكند.

او هرگــز اين حقيقت را انكار نكرده كه رشــدش به عنوان مربــي در نتيجه نبوغ تاكتيكي تا اســتعداد ذاتي رهبري نيســت بلكه محصول مشتركي است از جســتجوي ديوانه وار براي رســيدن به پاســخ، از پيشبيني دايمي و از اين باور كــه اگر روي چيزي به اندازه كافي وقت بگذاري در نهايت به جوابي كه ميخواهي ميرسي. او به شوخي ميگويد شبهاي قبل از بازي خيلي كم ميخوابد:«خوب است چون وقت بيشتري براي فكركردن پيدا ميكنم.»

چهار قهرماني چلسي در ليگ برتر با فاصله 8، يك، 8 و 12 امتياز به دست آمده. اگــر اين يكي را ببرند دســتاورد بســيار بزرگتري اســت از اينكه «بداني چطور جــان بكني». خيلي پيش نيامده كه مجبور شــوند چنين كاري بكنند اما اين ويژگي برايشان حياتي بوده.

* مترجم: سيدعلي بلندنظر الليگا

شنبه 19 فروردين اسپانيول .......................................................................................... آالوس 15:30 رئال مادريد ........................................................................ اتلتيكومادريد 18:45 سويا................................................................................ دپورتيووالكرونيا 21:00 ماالگا .............................................................................................. بارسلونا 23:15

يكشنبه 20 فروردين گرانادا .............................................................................................. والنسيا 14:30 سلتاويگو .............................................................................................. ايبار 18:45 اوساسونا ........................................................................................... لگانس 21:00 الس پالماس ........................................................................... رئال بتيس 23:15 ليگ برتر تاتنهام واتفورد16:00 وست برومويچ ..................................................................... ساوتهمپتون 18:30 وستهم ........................................................................................... سوانزي 18:30 استوك .......................................................................................... ليورپول :3018 منچسترسيتي .................................................................................... هال 18:30 ميدلزبورو ........................................................................................... برنلي 18:30 بورنموث .......................................................................................... چلسي 21:00

يكشنبه 20 فروردين ساندرلند .......................................................................... منچستريونايتد 17:00 اورتون ................................................................................................. لستر 19:30

دوشنبه 21 فروردين كريستال پاالس ........................................................................... آرسنال 23:30 بوندسليگا

شنبه 19 فروردين فرايبورگ ...................................................................................... ماينتس 18:00 اليپزيگ ................................................................................. بايرلوركوزن 18:00 كلن .................................................................................. مونشن گالدباخ 18:00 هامبورگ .................................................................................... هوفنهايم 18:00 شالكه ....................................................................................... ولفسبورگ 18:00 بايرنمونيخ ................................................................... بوروسيادورتموند 21:00 سري

شنبه 19 فروردين امپولي .............................................................................................. پسكارا 17:30 آتاالنتا ............................................................................................ ساسولو 20:30 يوونتوس ............................................................................................. كيوو 23:15

يكشنبه 20 فروردين سمپدوريا..................................................................................... فيورنتينا 15:00 اودينزه ................................................................................................ جنوا 17:30 كروتونه ............................................................................................... اينتر 17:30 كالياري ............................................................................................ تورينو 17:30 بولونيا ...................................................................................................... رم 17:30 ميالن ................................................................................................ پالرمو 17:30 التزيو................................................................................................ ناپولي 23:15 لوشامپيونا شنبه 19 فروردين

شنبه 19 فروردين آنژه ................................................................................................... موناكو 19:30 كائن ............................................................................................ مونپوليه 22:30 ديژون................................................................................................ باستيا 22:30 ليون ................................................................................................. لوريان 22:30 نانسي ..................................................................................................... رن 22:30 بوردو ..................................................................................................... متز 22:30

يكشنبه 20 فروردين تولوز ................................................................................................ مارسي 17:30 سنتاتين ........................................................................................... نانت 19:30 پاريسنژرمن ................................................................................. گنگان 23:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.