آذرنيا: كمالوند به منصوريان گفت الكي داد و بيداد نكن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســن آذرنيا، سرپرســت تيم گسترش فوالد صحبتهــاي رد و بدل شــده بين فراز كمالوند و عليرضا منصوريان در بين دو نيمه را به طور كامل بيــان كرده و درباره اتفاقات بازي توضيح ميدهد. آذرنيا درباره تساوي يك بر يك گسترش فوالد و استقالل، ميگويد: «گسترش فوالد فوتبــال باكيفيتي به نمايش گذاشــت. استقالل در نيمفصل دوم عملكرد خوبي داشته است اما به خاطرم نميآيد آنها هيچ وقت مقابل تيمي تا اين حد دست و پا بسته بوده باشند. ما از همه لحاظ سرتر از استقالل بوديم. اگر سه امتياز بازي را ميگرفتيم، حداقل دو، سه رده در جدول ردهبندي صعــود ميكرديم. به هر حال فوتبال همين است. يك امتياز هم مقابل استقالل براي ما نتيجه بدي نيست. استقالل تيم بزرگي است اما سه امتياز اين ديدار حق گسترش فوالد بود.»

او در مــورد اينكــه هم تيم اســتقالل به داوري اعتراض داشــت و هم گســترش فوالد، تاكيد ميكند: «من نميدانم استقالليها به چه چيزي اعتراض داشــتند. چيزي كه من ديدم، اين بود كه در اوايل نيمه دوم، روي محمدامين درويشــي خطا شــد امــا داور آن را نگرفت.» سرپرست گسترش فوالد با اشاره به صحبتهاي بين دو نيمه فراز كمالوند و عليرضا منصوريان، توضيح ميدهد: «بين دو نيمــه، فراز كمالوند نزد منصوريــان رفــت و از اعتراضهاي مدام سرمربي استقالل به داور گاليه كرد. كمالوند به منصوريان گفت كه در ديدار رفت، وقتي همين آقاي كرمانشاهي (داور بازي) در چندين صحنه به نفع شما ســوت زد، مگر ما اعتراضي كرديم كه حاال شما اينگونه به داور اعتراض ميكنيد و ميخواهيد او را تحت تاثير قرار بدهيد؟

بهتر است الكي داد و بيداد نكني! در ديدار رفت، حتي كارشناسان داوري هم به ضايع شدن حق گســترش فوالد مقابل اســتقالل اعتراف كردند.» آذرنيا در واكنش به فحاشــي هواداران حاضر در ورزشگاه به اعضاي تيم استقالل، تاكيد ميكند: «هيچ كس فحاشــي را تاييد نميكند اما دليل اين فحاشــيها به گذشته برميگردد. زماني كه هواداران تيم تراكتورسازي براي بازي مقابل استقالل و پرسپوليس به ورزشگاه آزادي ميروند، با توهينهاي هواداران اين تيمها مواجه ميشوند. مگر در ورزشــگاه آزادي به هواداران آذري فحــش نميدهند؟ آنها هــم وقتي اين رفتارها را ميبينند، برنامهريزي ميكنند كه در تبريز از خجالت هواداران استقالل يا پرسپوليس دربيايند!»

او همچنين ميگويــد: «زماني كه من در تراكتورسازي حضور داشــتم، بارها شاهد اين بيحرمتيها به هواداران تراكتورسازي بودم. در تهران، دست و بال هواداران تراكتورسازي بسته اســت و به همين دليل هم آنها در تبريز براي استقالل و پرسپوليس جبران ميكنند. باز هم ميگويم كه به هيچ وجه موافق اين بيحرمتيها نيستم، چه هواداران تراكتورسازي باشند و چه هواداران اســتقالل يا پرسپوليس. اميدوارم اين فحاشيها از ورزشگاههاي ايران جمع شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.