حضور بازيكنان مغضوب كمالوند در تمرين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تساوي گســترش فوالد تبريز با اســتقالل تلفاتي هم بــراي اين تيم داشت.شــاگردان فــراز كمالوند در حالــي با تســاوي از زمين خارج شدند كه براي چند بازيكن اين تيم مصدوميتهايي را به همراه داشــت. مســعود ابراهيمزاده كــه در دقايق ابتدايي بازي دچار مصدوميت شــده و زميــن را تــرك كــرد بايد عكس پزشــكی بگيــرد. مصدوميت مدافع مليپوش تيم گســترش فــوالد از ناحيه زانو است اما طبق اعالم كادر پزشكي گسترش فوالد، بعيد به نظر ميرسد كه مشكل ابراهيمزاده جدي باشد. زانوي مسعود ابراهيمزاده ورم كرده بود و به همين خاطر او منتظر ماند كه زانويش وضعيت بهتري پيدا كند تا عكس بگيرد.

عليرضــا نقــيزاده زننده تك گل گســترش فــوالد هــم در اين بازي مصدوم شــد. مصدوميت او از ناحيــه عضالت دوقلو اســت اما اين آسيبديدگي جدي نيست.همچنين كــوروش ملكــي و مگنو باتيســتا كه پــس از اتمام ديدار گســترش فوالد و اســتقالل، مورد غضب فراز كمالوند قــرار گرفته بودند، از ديروز در تمرينات گســترش فوالد حاضر شــدند. گســترش فوالد روز جمعه ميهمان سپاهان اصفهان است و بايد ديــد تا آن روز مصدومــان اين تيم و همچنيــن دو بازيكن مورد غضب كمالوند فرصت بازي را در ورزشگاه نقش جهان به دست ميآورند يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.