مهاجري: نگران شرايط جسمي بازيكنان بودم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضا مهاجري بعد از ديدار تيمهاي ماشينسازي و پديده اينطور حرف ميزند: «خدا را شاكرم كه به چنين پيروزي باارزشي دست يافتيم. در سه چهار روز اخير مشــهد به لحاظ زلزله شرايط خوبي نداشت، بچههاي ما قبل از حركت به تبريز اكثرا شــب را در ماشينهاي خود خوابيده بودند و من نگران بودم اين مساله در شرايط جســمي آنان تاثير نگذاشته باشد اما با اتخاذ تاكتيك مناسب توانســتيم به گل برسيم و از گل خود محافظت كنيم. بازي پاياپايي بود. فوتبال همين است و ما هم چنين شــرايطي را در 5 هفته قبل داشتيم. اميدواريم اين رونــد را تا پايان فصل ادامه دهيم. ماشينســازي درست اســت كه در جدول پايين است ولي بازي اين تيم از نظر كيفي خيلي خوب است.»

مهاجري درباره شــوك مديريتي و تاثير آن در انگيــزه تيم معتقد اســت: «ما در اين تيمهاي فوتبــال ميآييم و ميرويم. قبل از من ميثاقيان و مرزبان آمدند و رفتند. در بازي با پيكان هم گفتم كه نتايج در خور شان تيم را به دست نميآورديم اما االن به شرايط ايدهآل رسيديم. بچهها اين را از لطف خدا و توسل دارند. اين ديدار مسابقه مرگ و زندگي براي ماشينسازي بود و اگر تا سي دقيقه اول به گل نميرسيد دچار استرس ميشد. اين را به بچهها گفتم و نفرات تيم ما در صحنههايي كه توپ نداشتند، عملكرد خوبي نشان دادند. بچهها شرح وظايف خود را به خوبي انجام دادند و چنين شد كه اين نتيجه را كسب كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.